OECD workshop: Ex post hodnotenie regulácií (15.10.2019)

 

 

 Národný projekt „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.opevs.eu/.

 

MH SR v spolupráci s OECD v rámci aktivity č. 4 národného projektu „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“ usporiadalo dňa 15.10.2019 workshop zameraný na ex post hodnotenie existujúcich regulácií.

Workshop bol určený pre zástupcov jednotlivých ministerstiev, ústredných orgánov štátnej správy, podnikateľských zväzov a združení a obchodných komôr v SR.

V rámci workshopu bola zástupcami odboru podnikateľského prostredia predstavená pripravovaná metodika pre ex post hodnotenie regulácií, ktorej vypracovanie vyplýva z úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 32/2018 k Stratégii lepšej regulácie – RIA 2020. Zároveň boli prezentované najbližšie aktivity MH SR v tejto oblasti, týkajúce sa testovania metodiky v rámci pilotných projektov na ministerstvách a ústredných orgánov štátnej správy.

Zástupcovia OECD vo svojich prezentáciách predstavili základný rámec a skúsenosti s ex post hodnotením predpisov a stanovovaním cieľov. Spolupracovníci OECD z Dánska a Talianska predstavili skúsenosti svojich krajín k tejto téme.

 

Prezentácie:

MH SR: Tatiana Hlušková, Milena Laciaková, Katarína Pavlíková SK EN

 

OECD:

Daniel Trnka - Policy Analyst - Regulatory Reform at OECD

Yola Thürer - Policy Analyst - Regulatory Reform at OECD

Morten Vestergaard Hansen, Danish Business Authority

Daniele Giovannola, Presidency of the Council of Ministers, Regulatory Quality Office

 

Prezentácie viedli k všeobecnej diskusii o ex post hodnotení v Slovenskej republike, resp. o jeho absencii a prekážkach, ktoré bránia jeho systematickému vykonávaniu. V rámci diskusií sa dospelo k záveru, že ex post hodnotenie predstavuje neoddeliteľnú časť regulačného cyklu a vzhľadom na narastajúci objem regulácií v prostredí je veľmi dôležité vyhodnocovať regulácie spätne, či ich existencia má v prostredí svoje opodstatnenie. Účastníci workshopu ocenili úsilie MH SR zvýšiť informovanosť štátnej správy o dôležitosti systematického ex post hodnotenia, resp. celkovo o lepšej regulácii. Kým proces posudzovanie vplyvov pripravovaných regulácií v ex ante fáze už je v podmienkach SR zabehnutý, význam ex post hodnotenia zatiaľ nie je vnímaný dostatočne na rezortoch, ani na politickej úrovni. Zvýšenie povedomia o dôležitosti ex post hodnotenia vo vládnych inštitúciách i NR SR bude preto kľúčovou otázkou.

OECD v rámci diskusie ocenilo plán MH SR otestovať metodiku ex post hodnotenia regulácií počas pilotných projektov na jednotlivých ministerstvách a ÚOŠS.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk