Úvodné stretnutie k príprave analýzy OECD: Regulatory Policy Review (19. 6. 2019)

 

 

 Národný projekt „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.opevs.eu/.

 

 

V súvislosti s aktivitou č. 4 národného projektu „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“ sa dňa 19. 6. 2019 v budove MH SR na Mierovej ulici v Bratislave uskutočnilo úvodné stretnutie, tzv. „kick-off session“ k tvorbe analýzy OECD: Regulatory Policy Review of the Slovak Republic.

Cieľom analýzy je komplexné zhodnotenie regulačnej politiky v SR z koncepčného hľadiska a príprava návrhov na jej zlepšenie. OECD v priebehu najbližších mesiacov pripraví dotazník pre organizácie štátnej správy na získanie informácií k implementácii regulačnej politiky v SR. Respondentom dotazníka by mali byť osoby, ktoré sa určitým spôsobom zúčastňujú procesov lepšej regulácie, či už ako predkladatelia legislatívnych a nelegislatívnych materiálov, alebo osoby, ktoré sa podieľajú na posudzovaní vplyvov regulácií. Nasledovať bude misia expertov OECD v SR na doplnenie informácií a zainteresovanie kľúčových aktérov regulačnej politiky. Analýza by mala byť sfinalizovaná v prvej polovici roka 2020.

V rámci podujatia zazneli prezentácie p. Daniela Trnku a p. Yola Thürer (OECD) a za MH SR p. Tatiany Hluškovej a p. Ivety Ivánovej.

Expertmi OECD, ktorí budú analýzu pripravovať, sú p. Daniel Trnka a p. Yola Thürer.

 

Aktivita č. 4 národného projektu je zameraná na analýzu a hodnotenie efektivity procesu lepšej regulácie (ex ante a ex post nástroje lepšej regulácie) a návrhy na aktualizáciu metodík a nástrojov lepšej regulácie. Jej súčasťou je i externý audit regulačnej politiky zo strany nezávislého pozorovateľa – OECD. OECD už v roku 2012 vydalo pre túto oblasť 12 odporúčaní, z ktorých MH SR vychádza pri každej reforme v oblasti lepšej regulácie, vrátane stratégie RIA 2020. Výstupy činností budú využité pri tvorbe a aktualizácii metodík a nástrojov lepšej regulácie.

 

TLAČOVÁ SPRÁVA MH SR

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk