2. zasadnutie - 30. 6. 2022

 

2. zasadnutie Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť

a produktivitu

 

Dňa 30. júna 2022 sa uskutočnilo druhé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu (ďalej len „RVKP“) na pôde MH SR.

Rokovanie RVKP na pôde MH SR otvoril podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík ako predseda rady. Program zasadnutia rady bol doplnený o vystúpenie predsedu vlády, ktorý požiadal zástupcov štátu o odloženie rezortizmu a hľadanie spoločných riešení v spolupráci so súkromným sektorom. Štátny tajomník a podpredseda RVKP, Ján Oravec poďakoval Eduardovi Hegerovi za vystúpenie a uviedol námet na spoločnú spoluprácu v téme podpory vedy, výskumu a inovácií.

Na rokovaní bolo prítomných 21 členov rady, resp. ich zástupcov s písomným poverením, z celkového počtu 23 členov, takže rada bola uznášaniaschopná v zmysle čl. 6 ods. 3 štatútu, ktorý stanovuje, že rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

 

Dokumenty z 2. zasadnutia RVKP

 

Zápis z rokovania RVKP 30.6.2022 (PDF) (804 kB)

Bod 1 - Program RVKP zo dňa 30.3.2022 (PDF) (216 kB)

Bod 2 - Informácia o činnosti Pracovnej skupiny pre podnikateľské prostredie, export a investície - závery (PDF) (366 kB)

Bod 3 - Príprava 3. antibyrokratického balíčka na podporu podnikania - vlastný materiál (PDF) (1,30 MB)

Bod 3 - Príprava 3. antibyrokratického balíčka na podporu podnikania - infografika (PDF) (265 kB)

Bod 3 - Príprava 3. antibyrokratického balíčka na podporu podnikania - závery (PDF) (367 kB)

Bod 4 - Gravitačný model slovenského exportu a pridanej hodnoty v exporte - vlastný materiál (PDF) (973 kB)

Bod 4 - Gravitačný model slovenského exportu a pridanej hodnoty v exporte - závery (PDF) (360 kB)

Bod 5 - Akčný plán vodíkovej stratégie - vlastný materiál (PDF) (1,84 MB)

Bod 5 - Akčný plán vodíkovej stratégie - závery (PDF) (429 kB)

Bod 6 - Informácia o činnosti Pracovnej skupiny pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí - závery (PDF) (373 kB)

Bod 7 - Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2021 - vlastný materiál (PDF) (15,3 MB)

Bod 7 - Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2021 - závery (PDF) (363 kB)

Bod 8 - Plán aktivít VEV na 2. polrok 2022 - vlastný materiál (PDF) (414 kB)

Bod 8 - Plán aktivít VEV na 2. polrok 2022 - závery (PDF) (362 kB)

Bod 9 - Informácia o činnosti Pracovnej skupiny pre vzdelávanie - závery (PDF) (362 kB)

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk