PS pre podnikateľské prostredie, export a investície RVKP

1.   stretnutie pracovnej skupiny pre podnikateľské prostredie, export a investície – 19. 5. 2022

Dňa 19. mája 2022 sa uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny pre podnikateľské prostredie, export a investície (ďalej len“PSPPEI“).

Členovia PSPPEI sa stretli, aby spolu prediskutovali aktuálne výzvy, ktorým podnikateľské prostredie na Slovensku čelí. Venovali sa aj  vnútorným a vonkajším faktorom konkurencieschopnosti.

Ministerstvo hospodárstva SR predstavilo momentálny stav implementácie opatrení na zlepšovanie podnikateľského prostredia – Kilečko 1, Kilečko 2 a práve pripravované Kilečko 3, kde naďalej prebieha zbier podnetov od podnikateľov.

Pracovná skupina sa zhodla na potrebe skvalitnenia procesu prijímania podnikateľskej legislatívy, vrátane predchádzania goldplatingu, a to nielen na strane exekutívy, ale aj v rámci miestnej a regionálnej samosprávy a zákonodarnej moci.

V prípade vonkajšej konkurencieschopnosti sa  pracovná skupina v kontexte aktuálnych výziev dohodla na úzkej spolupráci štátu a podnikateľov pri príprave aktivít ekonomickej diplomacie a presadzovaní ekonomických záujmov v zahraničí.

 

Dokumenty z 1. zasadnutia PSPPEI

Zápis z rokovania PSPPEI 19.5.2022 (PDF) (414 kB)

Program RVKP zo dňa 30.3.2022 (PDF) (215 kB)

Bod 2 - Informácia o stave implementácie antibyrokratických balíčkov na podporu podnikania (PDF) (1,29 MB)

Bod 3 – Gravitačný model slovenského exportu a pridanej hodnoty v exporte (PDF) (1,44 MB)

Bod 4 – Návrh osnovy - Správa o vývoji produktivitty a konkurencieschopnosti SR za rok 2021 (PDF) (212 kB)

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk