Ministerstvo životného prostredia SR

 

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Účinnosť

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

518/2021

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.nrsr.sk/web/

Default.aspx?sid=zakony/

zakon&MasterID=8344

28.12.2021

203 €

-

2

371/2015

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/740

1.11.2021

                  -  

                121 €

3

79/2015

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/42

1.7.2022

4 786 €

11 481 062 €

4

271/2011

Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/537

1.1.2023

199 779 €

12 705 €

5

146/2023

Návrh zákona o ochrane ovzdušia

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/27

1.7.2023

168 626 €

221 771 €

6

382/2018

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a o uskladnení kovovej ortuti v znení vyhlášky č. 26/2021 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/687

1.1.2024

3 630 000 €

-

_____________________________________________________________________________________________

1. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (828 kb)

2. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (649 kb)

3. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (670 kb)

4. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (660 kb)

5. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (970 kb)

6. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (760 kb)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk