Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

 

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Účinnosť

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

249/2022

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-619

1.5.2022

-

23 €

2

64/2019

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/644

15.10.2022

3 258 €

-

3

53/2023

Návrh zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/389

1.1.2023

-   €

8 555 €

 

______________________________________________________________________________________________

1. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (602 kb)

2. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (636 kb)

3. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (638 kb) 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk