Virtuálny účet - predbežný

aktualizácia: 1.3.2023

 

Predbežný virtuálny účet obsahuje právne predpisy, na ktoré sa vzťahuje pravidlo 1in2out, ale ešte nemajú ukončený legislatívny proces, poprípade predkladateľ ešte nezaslal aktuálnu časť 3.1 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. Nakoľko pri právnych predpisoch, ktoré sú obsahom predbežného virtuálneho účtu, môže dôjsť k zmene, ktorá by ovplyvnila výsledné vplyvy na podnikateľské prostredie, evidujeme právne predpisy v podobe, v akej boli predložené do medzirezortného pripomienkového konania. 

 

P.č.

Predkladateľ

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

MŽP SR

15/2015

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/364

 

 

2

MPSVR SR

311/2001

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/416

 

 

3

MZ SR

540/2021

Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/437

7 111 €

7 111 €

4

MPSVR SR

 

Zákon o osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/491

781 856 €

797 813 €

5

MK SR

 

Zákon o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/559

 

 

6

ÚV SR

54/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/637

 

 

7

MŠVVŠ SR

1/2014

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/356

 

 

8

MS SR

211/2000

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/727

 

 

9

MF SR

371/2014

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/736

 

 

10

MZ SR

363/2011

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/816

 

 

11

MŽP SR

373/2015

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/777

 

 

12

MŽP SR

409/2011

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla, Borisa Kollára, Alexandry Pivkovej a Jarmily Halgašovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/360

 

 

13

MPSVR SR

311/2001

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 584)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/362

 

 

14

MF SR

530/2011

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily Halgašovej, Gyӧrgya Gyimesiho, Ondreja Dostála, Radovana Kazdu, Mariána Viskupiča a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/576

 

 

15

ÚVO

343/2015

Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/800

 

 

16

MDV SR

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o interoperabilite autorádií a koncových zariadení určených na príjem digitálneho televízneho signálu

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/671

 

 

17

MŽP SR

269/2010

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/796

18 778 €

3 750 €

18

MZ SR

576/2004

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/5

 

 

19

MDV SR

 

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/53

100 €

 

20

MPRV SR

136/2000

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/64

 

 

21

MPSVR SR

311/2001

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu a Jozefa Lukáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 852)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/86

 

 

22

MŽP SR

 

Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/27

62 557 €

65 310 €

23

MPRV SR

293/2008

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 293/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu odbornej prípravy, obsahu skúšky, zložení skúšobnej komisie a o osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/158

 

15 000 €

24

ÚJD SR

55/2006

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/167

108 €

 

25

MF SR

486/2013

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v znení zákona č. 312/2020 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/184

 

4 097 €

26

MŠVVŠ SR

231/2009

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/205

 

 

27

MZ SR

355/2007

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/214

1 600 €

170 €

28

MPRV SR

 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach zabíjania zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom v mieste držby zvieraťa a na farmárskom bitúnku

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/243

1 417 452 €

 

29

MŠVVŠ SR

330/2009

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/236

 

 

30

MŠVVŠ SR

 

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/268

 

 

31

ÚRSO

24/2013

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/278

-

18 870 000 €

32

NBÚ

69/2018

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja KRÚPU, Michala ŠIPOŠA, Juraja ŠELIGU a Milana LAURENČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 981)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/303

 

 

33

MZ SR

 

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/315

35 566 €

47 624 €

34

MZ SR

391/2006

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/320

 

 

35

MF SR

39/2015

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/339

 

 

36

ÚGKK SR

162/1995

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/261

336 676 €

46 048 €

37

NBÚ

436/2019

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu (Úradu vlády Slovenskej republiky, odboru legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy), ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/347

 

 

38

MŠVVŠ SR

440/2015

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/345

 

 

39

MV SR

404/2011

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/388

 

 

40

ÚNMS SR

469/2003

Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1048)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/394

 

 

41

ÚRSO

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/402

9 020 204 €

16 268 903 €

42

ÚNMS SR

 

Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/389

 

8 555 €

43

MF SR

595/2003

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/408

 

3 838 727 €

44

MK SR

13/1993

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/428

 

1 138 818 €

45

MZ SR

576/2004

Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry MARCINKOVEJ, Romany TABÁK, Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ, Anny ZÁBORSKEJ, Evy HUDECOVEJ a Zuzany ŠEBOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1049)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/440

 

 

46

MZ SR

581/2004

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/446

 

 

47

MDV SR

338/2000

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu, Jozefa Lukáča, Evy Hudecovej a Miroslava Žiaka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1062)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/451

 

 

48

MZ SR

101/2006

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/472

 

 

49

ŠÚ SR (ÚV SR)

292/2020

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 v znení vyhlášky č. 393/2021 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/479

 

3 957 €

50

ÚRSO

153/2013

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/480

124 800 €

39 978 500 €

51

MZ SR

153/2013

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/482

 

 

52

MPRV SR

282/2020

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/500

497 €

164 €

53

MDV SR

 

Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/505

6 366 €

3 425 €

54

MS SR

211/2000

Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/523

306 €

155 €

55

MF SR

MF/014373/2022-74

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014373/2022-74, ktorým sa zrušuje výkaz vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/538

 

 

56

MŽP SR

271/2011

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/537

222 279 €

12 795 €

57

MZ SR

07045/2003

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/598

 

 

58

MZ SR

89/2016

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1177)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/602

 

 

59

MF SR

609/2007

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/573

4 €

1 158 €

60

MZ SR

577/2004

Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, ktorým mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 1145)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/638

 

 

61

MPSVR SR

311/2001

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Nemkyho a Borisa Suska na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1141)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/629

 

 

62

MDV SR

410/2014

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2020 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/653

 

 

63

MPRV SR

504/2003

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1151)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/672

 

 

64

MŽP SR

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Devínska Kobyla

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/670

 

 

65

MF SR

145/1995

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1166)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/681

 

 

66

MF SR

595/2003

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Čepčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1095)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/688

 

 

67

MPSVR SR

356/2007

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/695

-   €

110 003 €

68

MPRV SR

 

Zákon o niektorých registroch v poľnohospodárstve a organizácii trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/699

 

 

69

ÚRSO

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/710

 

 

70

MZ SR

533/2007

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/714

 

507 €

71

SŠHR (ÚV SR)

 

Zákon o štátnych hmotných rezervách

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/703

 

 

72

MDV SR

228/2020

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/720

 

 

73

MZ SR

576/2004

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka KRAJČÍHO, Kataríny HATRÁKOVEJ a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (tlač 1112)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/732

 

 

74

MZ SR

527/2007

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/753

 

 

75

MŽP SR

371/2015

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/765

 

 

76

ÚRSO

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti plánu rozvoja distribučnej sústavy

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/778

 

 

77

MZ SR

10/2014

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky v znení vyhlášky č. 94/2018 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/782

 

 

78

MŽP SR

39/2013

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/725

624 460 €

3 288 303 €

79

MŽP SR

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/791

32 276 €

259 424 €

80

MDV SR

 

Zákon o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/816

 

 

81

MDV SR

350/2010

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/839

51 115 €

29 939 822 €

82

MDV SR

513/2009

Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/838

380 533 €

1 777 620 €

83

MZ SR

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/841

 

 

84

MŽP SR

364/2004

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra ŠÍBLA, Tomáša ŠUDÍKA, Márie ŠOFRANKO a Jána SZŐLLŐSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ČPT 1257)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/831

 

 

85

MŽP SR

24/2006

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Milana Kuriaka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1253)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/827

 

 

86

MZ SR

 

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/860

 

 

87

MDV SR

50/1976

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jozefa LUKÁČA a Petry HAJŠELOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1233).

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/869

 

 

88

NBS

5/2018

Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2023, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/873

503 000 €

-   €

89

ÚREKPS

 

Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 12. júna 2019 č. 1/2019 a v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo 14. februára 2022 č. 2/2022

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/1

13 512 084 €

 

90

MPRV SR

83/2016

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/2

 

1 818 000 €

91

MŠVVŠ SR

 

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/814

 

 

92

MS SR

 

Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/14

63 881 €

0 €

93

MŽP SR

162/2015

Zákon o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (klimatický zákon)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/29

 

 

94

MDV SR

452/2021

Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/46

 

 

95

MZ SR

296/2010

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/51

 

 

96

MZ SR

578/2004

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/57

 

 

97

ÚRSO

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/49

 

 

98

ÚRSO

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/60

 

 

99

MS SR

37/2002

Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 37/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/63

 

 

100

ÚÚPV

 

Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/74

 

 

101

ÚRSO

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/79

79 200 €

 

102

MPRV SR

180/1995

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (tlač 1402)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/80

 

 

103

MDV SR

669/2007

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1398)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/89

 

 

104

MPSVR SR

43/2004

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Miloša SVRČEKA, Richarda NEMCA a Lucie DRÁBIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/73

 

 

Celkom

27 282 809 €

118 305 758 €

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk