Virtuálny účet - predbežný

aktualizácia: 1.5.2024

 

Predbežný virtuálny účet obsahuje právne predpisy, na ktoré sa vzťahuje pravidlo 1in2out, ale ešte nemajú ukončený legislatívny proces, poprípade predkladateľ ešte nezaslal aktuálnu časť 3.1 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. Nakoľko pri právnych predpisoch, ktoré sú obsahom predbežného virtuálneho účtu, môže dôjsť k zmene, ktorá by ovplyvnila výsledné vplyvy na podnikateľské prostredie, evidujeme právne predpisy v podobe, v akej boli predložené do medzirezortného pripomienkového konania. 

 

 

P.č.

Predkladateľ

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

MŽP SR

15/2015

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/364

 

 

2

MK SR

 

Zákon o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/559

 

 

3

ÚV SR

54/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/637

 

 

4

MŠVVŠ SR

1/2014

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/356

 

 

5

MŽP SR

373/2015

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/777

 

 

6

MŽP SR

269/2010

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/796

18 778 €

3 750 €

7

MPRV SR

136/2000

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/64

 

 

8

MŠVVŠ SR

231/2009

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/205

 

 

9

MŠVVŠ SR

330/2009

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/236

 

 

10

MŠVVŠ SR

 

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/268

 

 

11

NBÚ

69/2018

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja KRÚPU, Michala ŠIPOŠA, Juraja ŠELIGU a Milana LAURENČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 981)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/303

 

 

12

MZ SR

391/2006

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/320

 

 

13

MF SR

39/2015

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/339

 

 

14

NBÚ

436/2019

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu (Úradu vlády Slovenskej republiky, odboru legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy), ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/347

 

 

15

MŠVVŠ SR

440/2015

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/345

 

 

16

MV SR

404/2011

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/388

 

 

17

MF SR

595/2003

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/408

 

3 838 727 €

18

MF SR

609/2007

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/573

4 €

1 158 €

19

MDV SR

410/2014

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2020 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/653

 

 

20

MŽP SR

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Devínska Kobyla

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/670

 

 

21

MDV SR

228/2020

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/720

 

 

22

MZ SR

576/2004

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka KRAJČÍHO, Kataríny HATRÁKOVEJ a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (tlač 1112)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/732

 

 

23

MZ SR

527/2007

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/753

 

 

24

MŽP SR

371/2015

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/765

 

 

25

ÚRSO

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti plánu rozvoja distribučnej sústavy

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/778

 

 

26

MŽP SR

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/791

32 276 €

259 424 €

27

MŽP SR

364/2004

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra ŠÍBLA, Tomáša ŠUDÍKA, Márie ŠOFRANKO a Jána SZŐLLŐSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ČPT 1257)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/831

 

 

28

MZ SR

 

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/860

 

 

29

MPRV SR

83/2016

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/2

 

1 818 000 €

30

MŠVVŠ SR

 

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/814

 

 

31

MŽP SR

162/2015

Zákon o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (klimatický zákon)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/29

 

 

32

MPRV SR

180/1995

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (tlač 1402)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/80

 

 

33

MŽP SR

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody, vody v technologickom procese a podrobnosti na vykonanie manažmentu rizík pre vodárenský zdroj a úpravňu vody

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/109

 

 

34

NBÚ

362/2018

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/136

 

 

35

MF SR

595/2003

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda NEMCA, Karola KUČERU, Mareka ŠEFČÍKA a Petra VONSU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1385)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/161

 

 

36

MD SR

 

Zákon o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/171

29 409 €

262 500 €

37

MZ SR

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/192

 

 

38

MV SR

404/2011

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/169

22 443 €

8 938 €

39

ÚRSO

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/292

 

 

40

MF SR

18/1996

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda TAKÁČA, Juraja BLANÁRA, Ladislava KAMENICKÉHO a Borisa SUSKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač č. 1646)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/345

 

 

41

MF SR

18/1996

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač č. 1650)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/351

 

 

42

NBS

 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2023 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/363

 

23 €

43

MV SR

628/2002

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/367

 

 

44

MZ SR

89/2016

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej, Moniky Péter a Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/385

 

 

45

MF SR

310/1992

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA a Petra LIBU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 1574)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/401

 

 

46

NBS

 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z .... 2023 ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/407

 

 

47

MZ SR

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/416

 

 

48

MZ SR

 

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín na priame dodávanie malého množstva potravín

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/435

 

725 319 €

49

MZ SR

 

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1660)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/443

 

 

50

MZ SR

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/450

4 683 €

 

51

MK SR

 

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 1619)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/437

 

 

52

MF SR

 

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Vonsa, Petra Kremského, Milana Kuriaka, Lukáša Kyselicu a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1596)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/462

 

 

53

MF SR

 

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/511

1 995 000 €

312 051 €

54

NBS

 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 8/2021 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/503

 

 

55

NBS

 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 7/2021 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/506

 

 

56

MS SR

327/2005

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 z. z. v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/526

-

35 387 €

57

MF SR

 

Zákon o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/529

155 000 €

 

58

ŠÚ SR (ÚV SR)

 

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/516

 

884 €

59

MD SR

228/2020

Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/532

390 000 €

 

60

NBS

 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2023 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí, pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí, poskytovateľmi platobných služieb v obmedzenom rozsahu a bankami

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/544

14 868 €

29 736 €

61

NBS

 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2023 o registri bankových úverov a záruk

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/569

242 991 €

506 392 €

62

ÚRSO

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti v oblasti tokov jalového elektrického výkonu a jeho kompenzácie

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/574

 

8 787 500 €

63

ÚRSO

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/599

14 677 €

58 275 €

64

ÚRSO

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú podmienky pripojenia a postup prevádzkovateľa sústavy pri pripojení elektroenergetických zariadení a odberných elektrických zariadení do sústavy

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/608

11 559 €

19 255 €

65

MF SR

310/1992

Zákon, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/609

 

 

66

ÚRSO

323/2022

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/626

 

 

67

MD SR

 

Opatrenie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva jednotný celoštátny kódovník autobusových liniek a liniek mestskej dráhovej dopravy

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/641

 

 

68

MZ SR

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kategorizácii ústavnej starostlivosti

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/642

154 €

 

69

ÚVO (ÚV SR)

343/2015

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/647

 

306 023 €

70

MPRV SR

152/2013

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z ... 2023, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/656

 

4 105 €

71

MPRV SR

436/2022

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2023 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/682

19 951 €

 

72

MV SR

404/2011

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/26

41 403 €

22 367 €

73

MŽP SR

24/2006

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/45

 

 

74

ÚREKPS

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o podrobnostiach týkajúcich sa zmeny podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/47

10 261 328 €

 

75

MIRRI SR

343/2015

Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/51

 

 

76

ÚGKK SR

215/1995

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/57

 

 

77

MD SR

323/2023

Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/58

 

 

78

MD SR

351/2010

Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/61

 

 

79

NBS

 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2024, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 č. 11/2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhom

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/81

7 200 €

200 €

80

MF SR

 

Zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/86

61 €

51 568 €

81

NBS

 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z .... 2024 o predkladaní výkazov dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely vykonávania dohľadu

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/90

2 826 €

5 840 €

82

NBS

 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2024 o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/98

0,00 €

716,00 €

83

NBS

 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2024 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/99

0,00 €

837,00 €

84

MF SR

252/2014

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/105

0 €

5 071 €

85

MZ SR

139/1998

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/114

801 €

3 834 €

86

MŽP SR

364/2004

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/121

0 €

2 237 €

87

MŽP SR

329/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/124

1 013 €

68 996 €

88

MF SR

 

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/176

124 407 €

0 €

89

MF SR

106/2004

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/174

73 171 €

584 €

Celkom

13 464 003 €

17 139 697 €

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk