Odporúčanie pre zasielanie informácií o verejnom obstarávaní

Odporúčanie Ministerstva hospodárstva SR

V zmysle uznesenia vlády SR č. 398/2014 zo dňa 20. augusta 2014 k návrhu zákona o energetickej efektívnosti sa v bode C.3 ukladá

  • ministrom
  • predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy
  • vedúcim ďalších orgánov štátnej správy

 

C.3. priebežne obstarávať v prípade nadlimitných zákaziek energeticky významné výrobky iba v najvyššej triede energetickej efektívnosti, okrem prípadov uvedených v čl. 6 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES v platnom znení a zasielať ministrovi hospodárstva informáciu o takomto obstarávaní za predchádzajúci kalendárny rok  každoročne do 28. februára

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk