Dohovor primátorov a starostov

Iniciatíva „Dohovor primátorov a starostov“ je záväzkom miest a obcí v oblasti znižovania emisií CO2, a to prostredníctvom zvyšovania energetickej efektívnosti a využívania čistých technológií na výrobu a spotrebu energie. Cieľom Dohovoru primátorov a starostov je prispievať k znižovaniu emisií CO2 nad rámec záväzkov EÚ. Celá iniciatíva je postavená na dobrovoľnom záväzku. V rámci EÚ sa doň zapojilo viac ako 2 800 miest a obcí. Na Slovensku prijali tento dohovor zatiaľ dve mestá – Nitra a Moldava nad Bodvou. Podmienkou pre vstup k dohovoru je záväzok, že znížia emisie CO2 o viac ako 20% do roku 2020 a pripravia Akčný plán trvaloudržateľnej energetiky, ktorý bude obsahovať opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa. Viac informácií o tejto iniciatíve sa nachádza na stránke http://www.eumayors.eu/. Onedlho bude spustená aj slovenská stránka iniciatívy.

 

Úsporné opatrenia môžu byť zamerané na tieto oblasti:

  • Udržateľný urbanistický rozvoj, ktorý prispeje k úspore energie,
  • Obnova existujúcich a výstavba nových budov v nízkoenergetickom a pasívnom štandarde, 
  • Čistejšia doprava – rozvoj verejnej dopravy, podpora cyklistickej dopravy,
  • Zvyšovanie energetickej účinnosti pri výrobe energie, 
  • Úsporné verejné osvetlenie,
  • Využívanie a rozvoj centrálneho zásobovania teplom, 
  • Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a kogenerácie tepla a elektrickej energie,­
  • Verejné obstarávanie s dôrazom na energetickú efektívnosť, 
  • Komunikácia a spolupráca s občanmi a miestnymi partnermi. ­

 

Financovanie:

Mestá a obce môžu využívať niekoľko finančných mechanizmov tak na financovanie prípravy tohto akčného plánu, ako aj na realizáciu samotných opatrení, ktoré povedú k dosiahnutiu ich cieľa do roku 2020. Informácie o možnostiach financovania možno získať ako aj na stránke: http://www.eumayors.eu/support/funding-instruments_en.html. Na stránkach MH SR informujeme o vybraných možnostiach financovania tu .

 

Ďalšie informácie o iniciatíve:

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk