kód výzvy KaHR-13SP-1201

Oznámenie pre žiadateľov

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast oznamuje žiadateľom, ktorí predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP (kód výzvy KaHR–13SP–1201), že na základe výnimky udelenej Centrálnym koordinačným orgánom zo Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007–2013, došlo k úprave procesu schvaľovania žiadostí o NFP. Predmetná úprava umožňuje súbežný priebeh procesu overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci s procesom odborného hodnotenia po ukončení kontroly formálnej správnosti.

 

Žiadatelia, ktorých žiadosti splnili kritériá formálnej správnosti, budú v priebehu procesu odborného hodnotenia vykonávateľom písomne informovaní o rozsahu dokumentov, ktoré je žiadateľ povinný predložiť pre účely preukázania splnenia podmienok poskytnutia pomoci. Vykonávateľ zároveň podá žiadateľovi informáciu o podmienkach poskytnutia pomoci, ktoré budú overované systémom tzv. centrálneho dožadovania dokladov. Centrálne dožadovanie predstavuje overenie splnenia podmienok poskytnutia pomoci priamo poskytovateľom, resp. vykonávateľom (bez potreby predloženia dokladov zo strany žiadateľa), t.j. vyžiadaním dokladu od príslušnej inštitúcie (napr. Inšpektorátu práce) alebo preverením údajov v elektronickom informačnom systéme (napr. Obchodný vestník).

 

Cieľom uvedených zmien je predovšetkým zrýchlenie a zefektívnenie procesu schvaľovania žiadostí o NFP a tiež zníženie administratívnej záťaže žiadateľov zavedením centrálneho dožadovania dokladov. Uvedenými úpravami nedochádza k zmene podmienok poskytnutia pomoci, zmeny majú pre žiadateľov len informatívny charakter.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 31. augusta 2012

výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Kód výzvy KaHR–13SP–1201

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA):

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

 

tel: +421 / 2/ 58 248 401

fax: +421 / 2/ 53 421 019

e-mail: fondy@siea.gov.sk

internetová stránka: www.siea.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 31. január 2013.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:
- osobne najneskôr do 31. januára 2013 do 16:00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA,
- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. inou zásielkovou službou najneskôr do 31. januára 2013 na vyššie uvedenú adresu SIEA.

Na základnom-vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

 • kód výzvy: KaHR–13SP–1201
 • názov a adresa vykonávateľa (SIEA);
 • názov a adresa žiadateľa;
 • IČO žiadateľa;
 • názov projektu;
 • identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo);
 • nápis „Žiadosť o NFP“;
 • nápis „NEOTVÁRAŤ“.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 23. novembra 2012   Usmernenie č. 1  k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1201 (ďalej len „usmernenie“)

 

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je

1) upraviť termín ukončenia výzvy;

2) upraviť výšku finančných prostriedkov alokovaných na výzvu;

3) spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1201 (ďalej len „výzva“);

 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

 • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1201
 • Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-13SP-1201
 • Príloha č. 6 ŽoNFP Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 21. decembra 2012   Usmernenie č. 2  k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1201 (ďalej len „usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je

1) zmena dátumu uzávierky výzvy na 31. január 2013;

2) spresnenie definícií, resp. postupov popísaných v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1201 (ďalej len „výzva“);

3) zmena povinnej prílohy č. 5 ŽoNFP – Finančnej analýzy na Index bonity.

 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

 • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1201
 • Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-13SP-1201
 • Zoznam povinných príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok
 • Príloha č. 5 ŽoNFP Finančná analýza

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že dňa 9. januára 2013 bol opravený súbor prílohy č. 5 – Index bonity v znení usmernenia č. 2 (formát MS Excel) uložený na tejto webovej stránke

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že dňa 10. januára 2013 bol opravený súbor prílohy č. 5 – Index bonity v znení usmernenia č. 2 (formát MS Excel) uložený na tejto webovej stránke. Jedná sa o opravu č. 2.

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP   v znení usmernenia č. 2 

PRÍLOHY VÝZVY:

 

1. Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení dodatku č. 3 (vrátane príloh) 

2. Zoznam povinných príloh k ŽoNFP v znení usmernenia č. 2 

3. Formulár ŽoNFP 

4. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP:

príloha č. 1 – Opis projektu 

príloha č. 2 – Krycí list prieskumu trhu 

príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu 

príloha č. 5 – Index bonity v znení usmernenia č. 2 (XLS)

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že dňa 9. januára 2013 bol opravený súbor prílohy č. 5 – Index bonity v znení usmernenia č. 2 (formát MS Excel) uložený na tejto webovej stránke

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že dňa 10. januára 2013 bol opravený súbor prílohy č. 5 – Index bonity v znení usmernenia č. 2 (formát MS Excel) uložený na tejto webovej stránke. Jedná sa o opravu č. 2.

príloha č. 6 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP v znení usmernenia č. 1   

Čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy 

5. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–13SP–1201 v znení usmernenia č. 2 

6. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (ZIP) v znení usmernenia č. 1   

7. Hodnotiace kritériá 

8. Výberové kritériá 

9. Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva 

Kompletná dokumentácia k výzve KaHR–13SP-1201 v znení usmernenia č. 2 (ZIP)

Bezplatné informačné semináre

 

Najčastejšie otázky k výzve (FAQ)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk