Bezpečnosť hračiek

 

Legislatíva o bezpečnostných požiadavkách na hračky:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek

Zákon o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z.

Aktuálne prebieha revízia európskej smernice o bezpečnosti hračiek. Viac informácií o pripravovanom nariadení EÚ o bezpečnosti hračiek je možné nájsť na tomto odkaze.

Užitočné informácie o bezpečnosti hračiek sú dostupné na webovom sídle Európskej komisie, vrátane usmernení pre hospodárske subjekty a orgány dohľadu k výkladu a aplikácii smernice 2009/48/ES.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk