Legislatíva k bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov

Legislatívny rámec bezpečnosti výrobkov

 

Základným právnym predpisom EÚ, ktorý funguje ako bezpečnostná záchranná sieť pre všetky nepotravinové spotrebiteľské výrobky, je od roku 2004 smernica 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (ďalej len „smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov“). Jej úlohou je zaistenie bezpečnosti výrobkov v celej EÚ v súvislosti so všetkými nepotravinovými spotrebiteľskými výrobkami, pokiaľ sa na ne nevzťahujú niektoré aspekty sektorovo špecifických harmonizačných právnych predpisov EÚ, ktorých prehľad je uvedený v zozname technických predpisov z oblasti posudzovania zhody na stránke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (napríklad osobitné pravidlá sa vzťahujú na hračky, elektrický a elektronický tovar, kozmetiku, chemikálie a iné špecifické skupiny výrobkov). 

Kľúčovým ustanovením smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov je, že výrobcovia a dovozcovia sú povinní uvádzať na trh len bezpečné výrobky. Smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov takisto obsahuje ustanovenia o dohľade nad trhom zamerané na zaručenie vysokej úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov, a zriaďuje dôležitý systém EÚ na rýchlu výmenu informácií, ktorý sa používa na rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou o opatreniach prijatých proti nebezpečným nepotravinovým výrobkom (systém SafetyGate/RAPEX).

Smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov bola pôvodne transponovaná do právneho poriadku SR prostredníctvom zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (ďalej len „NV SR č. 404/2007 Z. z.“). Problematika všeobecnej bezpečnosti výrobkov je s účinnosťou od 1.8.2023 zahrnutá v rámci nového zákona č. 281/2023 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov“).

Predmetom zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov je úprava požiadaviek na bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov, stanovenie povinností hospodárskych subjektov pri výrobe, dovoze, distribúcii a predaji výrobkov, určenie právomocí orgánov dohľadu v oblasti kontroly výrobkov na trhu, ako aj výmena informácií o nebezpečných výrobkoch prostredníctvom systému Safety Gate/RAPEX.

Zákonom o všeobecnej bezpečnosti výrobkov sa rušia štyri vykonávacie právne predpisy, ktoré upravujú osobitné požiadavky na výrobky z textilu a usne určené na priamy styk s pokožkou, zábavné zapaľovače, magnetické hračky a výrobky obsahujúce dimetylfumarát, z dôvodu zániku účinnosti predpisov EÚ, na základe ktorých boli vydané.

Požiadavky na výrobky stanovené novým zákonom sa riadia momentom ich uvedenia na trh, preto výrobky uvedené na trh do 31.7.2023 musia spĺňať požiadavky na bezpečnosť podľa NV SR č. 404/2007 Z. z.

Z dôvodu prispôsobenia sa súčasným výzvam, aby bola lepšie zabezpečená bezpečnosť všetkých druhov výrobkov, či už predávaných online alebo v tradičnom kamennom obchode, a aby boli všetci spotrebitelia chránení, bola smernica o všeobecnej bezpečnosti revidovaná a nahradená novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/988 z 10. mája 2023 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1828 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a smernica Rady 87/357/EHS. Nové nariadenie sa začne uplatňovať 13. decembra 2024.

Ďalšie informácie o bezpečnosti výrobkov sú dostupné na stránkach Európskej komisie:

Consumer product safety (europa.eu)

Určenie požiadaviek na výrobky - Your Europe (europa.eu)

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk