Nahlasovanie nebezpečných výrobkov

Hospodárske subjekty sú povinné oznamovať výskyt nebezpečných výrobkov do systému SafetyGate/RAPEX prostredníctvom príslušných orgánov dozoru v prípade, ak prijali opatrenia na zamedzenie uvedenia výrobkov na trh, ich stiahnutie z trhu alebo iné opatrenia obmedzujúce voľný pohyb tovaru a tieto výrobky predstavujú závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa.

Oznamovacia povinnosť je premietnutá do právneho poriadku SR v § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 281/2023 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor, obchodník alebo iná osoba v dodávateľskom reťazci zistí, že výrobok, ktorý sprístupnil na trhu, je nebezpečný, je povinný bezodkladne upovedomiť príslušný orgán dohľadu o nebezpečnom výrobku vrátane:

-presnej identifikácie výrobku alebo skupiny výrobkov;

-o rizikách pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, ktoré výrobok predstavuje;

-o ostatných hospodárskych subjektoch v distribučnom reťatci, o ktorých má oznamujúci hospodársky subjekt     mať    vedomosť, a

- o patreniach, ktoré hospodársky subjekt prijal alebo ktoré je potrebné prijať.

Hospodársky subjekt pripojí k oznámeniu fotografie výrobku, kópiu protokolu alebo správy o skúške alebo iné dokumenty, ktoré umožnia identifikovať výrobok a riziká, ktoré predstavuje.

Vyššie uvedená oznamovacia povinnosť nemá zákonom predpísanú formu; je potrebné splniť zákonom predpísané náležitosti.

Hospodárske subjekty plnia svoju oznamovaciu povinnosť voči príslušnému orgánu dohľadu nad trhom. Vo všeobecnosti je pre kategóriu výrobkov spadajúcu pod všeobecnú bezpečnosť orgánom dohľadu Slovenská obchodná inšpekcia. Zoznam orgánov dohľadu nad trhom pre sektorové výrobky je uvedený v zozname technických predpisov z oblasti posudzovania zhody na stránke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Na účel nahlasovania nebezpečných výrobkov je hospodárskym subjektom dostupný aj nástroj Európskej komisie Product Safety Business Alert Gateway.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk