Stratégia dohľadu

Článok 13 nariadenia (EÚ) 2019 /1020

Vnútroštátne stratégie dohľadu nad trhom

 

1.       Každý členský štát vypracuje aspoň každé štyri roky zastrešujúcu vnútroštátnu stratégiu dohľadu nad trhom. Každý členský štát vypracuje prvú takúto stratégiu do 16. júla 2022. Vnútroštátna stratégia podporuje jednotný, komplexný a integrovaný prístup k dohľadu nad trhom a presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie na území členského štátu. Pri vypracúvaní vnútroštátnej stratégie dohľadu nad trhom sa zohľadňujú všetky odvetvia, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy Únie, a fázy dodávateľského reťazca výrobkov vrátane dovozu a digitálnych dodávateľských reťazcov. Môžu sa zvážiť aj priority stanovené v rámci pracovného programu siete.

2.       Vnútroštátna stratégia dohľadu nad trhom musí obsahovať aspoň tieto prvky, ak to neohrozí činnosti dohľadu nad trhom:

a)       dostupné informácie o výskyte nevyhovujúcich výrobkov, v rámci ktorého sa zohľadnia najmä kontroly uvedené v článku 11 ods. 3 a článku 25 ods. 3, a podľa potreby o vývoji na trhu, ktorý môže ovplyvniť mieru nesúladu pre kategórie výrobkov, a možných ohrozeniach a rizikách súvisiacich s novými technológiami;

b)      oblasti označené členskými štátmi za priority v súvislosti s presadzovaním harmonizačných právnych predpisov Únie;

c)       činnosti v oblasti presadzovania plánované v záujme zníženia nesúladu v oblastiach označených za priority a prípadne aj minimálne úrovne kontrol, ktoré sa predpokladajú v prípade kategórií výrobkov s vysokou mierou nesúladu;

d)      posúdenie spolupráce s orgánmi dohľadu nad trhom v ostatných členských štátoch, ako s uvádza v článku 11 ods. 8 a kapitole VI.

3.       Členské štáty oznamujú svoju vnútroštátnu stratégiu dohľadu nad trhom Komisii a iným členským štátom prostredníctvom informačného a komunikačného systému uvedeného v článku 34. Každý členský štát uverejní súhrn svojej stratégie.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk