Zoznam implementačných predpisov

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1121 z 8. júla 2021, ktorým sa spresňujú podrobnosti o štatistických údajoch, ktoré majú členské štáty predkladať, pokiaľ ide o kontroly výrobkov, ktoré vstupujú na trh Únie, v súvislosti s ich bezpečnosťou a súladom (Ú. v. EÚ L 243, 9.7.2021)

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2248 zo 16. decembra 2021, ktorým sa špecifikujú podrobnosti o elektronickom rozhraní medzi vnútroštátnymi colnými systémami a informačným a komunikačným systémom pre dohľad nad trhom a údaje, ktoré sa majú prenášať prostredníctvom tohto rozhrania (Ú. v. EÚ L 453, 17.12.2021)

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1267 z 20. júla 2022, ktorým sa stanovujú postupy určovania skúšobných zariadení Únie na účely dohľadu nad trhom a overovania súladu výrobkov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 (Ú. v. EÚ L 192, 21.7.2022)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk