Plnenie úloh Akčného plánu RIA 2020

aktualizované: 15.4.2021

 

Akčný plán implementácie stratégie RIA 2020 (ďalej "akčný plán RIA 2020") bol schválený uznesením vlády SR č. 32/2018 zo dňa 24. januára 2018 k RIA 2020 - Stratégia lepšej regulácie. Plnenie cieľov akčného plánu RIA 2020 je v zmysle úlohy B.1 uvedeného uznesenia súčasťou Správy o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike.

Prvý odpočet plnenia úloh akčného plánu bol súčasťou Správy o stave podnikateľského prostredia v SR za rok 2018, schválenej uznesením vlády SR č. 151/2019.

Druhý odpočet bol súčasťou Správy o stave podnikateľského prostredia v SR za rok 2019, schválenej uznesením vlády SR č. 352/2020 zo dňa 4. júna 2020 (príloha č. 7).

V poradí tretí odpočet plnenia úloh tvorí prílohu č. 3 Správy o stave podnikateľského prostredia v SR za rok 2020, ktorú vláda SR vzala na vedomie dňa 14. apríla 2021.

 

Mnohé z úloh akčného plánu RIA 2020 sú realizované prostredníctvom hlavných aktivít národného projektu „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“.

 

Plnenie úloh AP RIA 2020 v roku 2020 

V období roku 2020 sa MH SR spolu s ústrednými orgánmi štátnej správy podieľalo na plnení štyroch strategických cieľov RIA 2020:

1. Zvýšenie povedomia verejnosti o lepšej regulácii

2. Zvýšenie kvality procesu ex ante posudzovania vplyvov

3. Zavedenie systematického ex post hodnotenia regulácií

5. Vytvoriť podmienky pre zapojenie ďalších subjektov do aktivít lepšej regulácie

 

V rámci 1. strategického cieľa bolo ku koncu roka 2020 splnených/čiastočne splnených/priebežne plnených šesť úloh a nesplnených päť úloh.

Splnené boli úlohy súvisiace s informovaním o aktivitách lepšej regulácie, ktoré sa plnia priebežne, na webovej stránke MH SR. V rámci 1. strategického cieľa niektoré ústredné orgány štátnej správy (ŠÚ SR, ÚNMS SR, PÚ SR, MDV SR a MH SR) z vlastnej iniciatívy zrealizovali úlohu č. 6 o zavedení stratégie lepšej regulácie do adaptačného vzdelávania.

Väčšina nesplnených úloh prvého strategického cieľa súvisí so zabezpečením vzdelávania pre rôzne skupiny subjektov a zvýšenie povedomia o lepšej regulácii. V roku 2020 MH SR nerealizovalo vzdelávanie k Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej "JM") vzhľadom na neukončené verejné obstarávanie, ale predovšetkým vzhľadom na pandemickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19, ktorá v SR začala v marci 2020. Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie je potrebné umožniť realizáciu väčšiny vzdelávacích aktivít i online formou (nie prezenčnou). Z tohoto dôvodu bude potrebné uskutočniť zmenové konanie k národnému projektu, z ktorého majú byť školenia financované.

Metodika pre konzultácie je v štádiu rozpracovania a bude v rámci 2. fázy novely JM sfinalizovaná v priebehu roka 2021.

V rámci 2. strategického cieľa boli splnené/čiastočne/priebežne plnené štyri úlohy, naopak nesplnených ostáva osem úloh, ktoré sa týkajú predovšetkým vypracovania ex ante metodík a na ne nadväzujúce úlohy.

V rámci úlohy č. 1 druhého cieľa AP RIA pracovalo MH SR v roku spolu s gestormi JM na prvej fáze novely JM, ktorej najpodstatnejšou časťou bolo na základe PVV SR zavedenie mechanizmu odstraňovania byrokracie a nákladov (princíp 1in - 1out, resp. 1in - 2out) v SR. Súčasťou tejto fázy novely boli aj úpravy ustanovení, ktoré sa na základe aplikačnej praxe ukázali ako problematické, napr. ustanovenia k PPK, k záverečnému posúdeniu, či goldplatingu a tiež úprava procesu konzultácií, ktorá však z dôvodu vysokého počtu zásadných pripomienok v MPK bola z materiálu stiahnutá a dopracuje sa v súlade s pripravovanou metodikou pre konzultácie. Aktualizácia JM (prvá fáza) bola do konca roka 2020 odovzdaná na Úrad vlády SR a bola predmetom rokovania vlády SR, avšak doposiaľ nebola schválená. V roku 2021 bude prebiehať druhá fáza novely JM, v rámci ktorej budú odstraňované ďalšie problematické ustanovenia a zároveň bude novelizovaný proces konzultácií. Úloha je čiastočne splnená. 

V rámci 3. strategického cieľa evidujeme dve splnené úlohy, jednu čiastočne splnenú a dve nesplnené úlohy.

K úlohe č. 1: MH SR ešte v roku 2019 vypracovalo metodiku ex post hodnotenia regulácií a v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy spustilo v roku 2020 jej pilotné testovanie. Ide o nový proces, ktorého implementácia uzatvorí regulačný cyklus a umožní hospodárne, efektívne a účelne nahliadať na regulácie a navrhovať riešenia na základe vyhodnotených dát.

V roku 2020 sa uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny pre ex post hodnotenie, v rámci ktorej bola zástupcom vecných, legislatívnych a analytických útvarov ústredných orgánov štátnej správy predstavená vízia ex post hodnotenia a harmonogram pilotného testovania. Vzhľadom na pandemickú situáciu, súvisiacu s COVID-19 a prioritou PVV SR (zaviesť do procesu 1in - 1out) boli práce na pilotných projektoch ex post hodnotenia pozastavené a znovu sa rozbehnú v roku 2021. Predpokladáme, že finálne znenie metodiky bude predložené na rokovanie vlády SR spolu s aktualizáciou JM do konca roka 2021.

Na úspešné ukončenie úlohy č. 1 nadväzujú úlohy č. 2 a 3.

K úlohe č. 4: Zavedenie princípu 1 in - 1 out je súčasťou zlepšovania kultúry lepšej regulácie v SR. Vláda SR sa v PVV SR zaviazala v roku 2021 zastaviť zvyšovanie regulačných nákladov pre podnikateľov (t. j. zaviesť princíp 1in - 1out) a od roku 2022 začať znižovať tieto náklady (zaviesť princíp 1in - 2out). Uvedené princípy boli v roku 2020 zapracované do aktualizácie JM vo forme „mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov“.

K úlohe č. 5: V nadväznosti na PVV SR a na pandemickú situáciu COVID-19 MH SR vypracovalo balík opatrení, nazývaný „Lex Korona“, alebo „Kilečko“. Balíček opatrení bol schválený vo forme zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Uvedený zákon nadobudol účinnosť 21.07. 2020. Ide o balík 115 opatrení, ktorý predstavuje najväčší balík pre ďalšie zlepšovanie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia, vypracovaný na základe podnetov od podnikateľských subjektov. Väčšina opatrení bola priamo premietnutá do znenia konkrétnych zákonov. Niektoré opatrenia boli schválené uznesením vlády SR č. 400/2020 s termínmi splnenia (t. j. zapracovania do znenia konkrétneho zákona) v priebehu mesiacov október až december 2020.

V súčasnosti sa pripravuje balíček Lex Korona 2.

Úlohy 4. strategického cieľa sa v roku 2020 nerealizovali vzhľadom na ich nižšiu prioritu v súvislosti s nedokončenými úlohami z predošlých strategických cieľov.

V rámci 5. strategického cieľa je rozpracovaná metodika pre poslanecké návrhy zákonov. Pre jej úspešné dokončenie bude potrebné získanie podpory a nadviazanie spolupráce s poslancami NR SR.

 

Podrobnejšie informácie, ako aj aktualizácia termínov plnenia niektorých úloh akčného plánu sú uvedené v prílohe č. 3 Správy o stave podnikateľského prostredia v SR za rok 2020

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk