Plnenie úloh AP RIA 2020 v roku 2019

 

V období roku 2019 sa MH SR spolu s ústrednými orgánmi štátnej správy podieľalo na plnení troch strategických cieľov RIA 2020:

1. Zvýšenie povedomia verejnosti o lepšej regulácii

2. Zvýšenie kvality procesu ex ante posudzovania vplyvov

3. Zavedenie systematického ex post hodnotenia regulácií

 

1. strategický cieľ: Zvýšenie povedomia verejnosti o lepšej regulácii

V rámci prvého cieľa bolo v sledovanom období aktuálnych 9 úloh. Išlo o úlohy č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 a 11. Uvedené úlohy sa plnia priebežne.

Väčšina úloh prvého strategického cieľa súvisí so zabezpečením vzdelávania pre rôzne skupiny subjektov a zvýšenie povedomia o lepšej regulácii. Je potrebné konštatovať, že z dôvodu neukončeného procesu verejného obstarávania pre realizáciu školení sa termín vzdelávania v agende lepšej regulácie a v procese posudzovania RIA presúva pravdepodobne na koniec roka 2020. Na jednej strane je to nežiadúci stav, pretože MH SR a Komisia RIA dlhodobo sleduje, že tvorcovia regulácií z rôznych dôvodov nesprávne, alebo vôbec nevyplnia doložku vybraných vplyvov a nepripravia príslušné analýzy, prípadne obídu proces podľa jednotnej metodiky. Najčastejšie je vypracovaná len analýza vplyvov na verejné financie. Na druhej strane to ale znamená, že do procesu vzdelávania bude možné zapracovať aj výstupy metodík k ex ante (v procese tvorby) ako i k ex post fáze legislatívneho procesu.

V rámci 1. strategického cieľa niektoré ústredné orgány statnej správy (ŠÚ SR, ÚNMS SR, PÚ SR, MDV SR a MH SR) z vlastnej iniciatívy zrealizovali úlohu č. 6 o zavedení stratégie lepšej regulácie do adaptačného vzdelávania.

Úlohy súvisiace s informovaním o aktivitách lepšej regulácie sa plnia priebežne na web stránke MH SR.

V rámci 1. cieľa v roku 2019  nebola splnená úloha č. 7: vypracovanie metodiky konzultačného procesu.

 

2. strategický cieľ: Zvýšenie kvality procesu ex ante posudzovania vplyvov

V rámci druhého cieľa bolo pre rok 2019 aktuálnych šesť úloh z 10 (č. 1, 3, 4, 7, 8, a 9). Za sledované obdobie je možné konštatovať, že splnené boli 2 úlohy.

MH SR vypracovalo Výročnú správu Komisie RIA za rok 2018, ktorá je zverejnená na webovom sídle MH SR https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-metodika/stala-pracovna-komisia-a-jej-stanoviska. V súčasnosti je v štádiu prípravy Výročná správa Komisie RIA za rok 2019.

Všetky rezorty a ústredné orgány štátnej správy (tvorcovia regulácií) splnili úlohu č. 7 „Zanalyzovať legislatívny rámec SR a predložiť na rokovanie vlády SR návrhy na odstránenie goldplatingu = audit legislatívy“ a zmapovali svoje právne predpisy z pohľadu goldplatingu. Išlo o analýzu cca. 500 smerníc, z ktorých viac ako polovica bola podrobená aj externej oponentúre z dôvodu zvýšenia kvality analýzy. Dokument „Audit legislatívy z pohľadu goldplatingu“ bol schválený uznesením vlády SR č. 50 zo 06. 02. 2019. Audit ukázal, že až v 120 prípadoch prekročila slovenská legislatíva požiadavky vyplývajúce z európskej regulácie, pričom v tridsiatich z nich išlo o neopodstatnenú, zbytočne zaťažujúcu transpozíciu, ktorá si vyžaduje úpravu, či vypustenie. V ostatných prípadoch išlo o progresívnejšiu alebo ambicióznejšiu reguláciu, ktorej pridaná hodnota bola z veľkej časti gestorom zdôvodnená. Aj z tohto dôvodu mali v rámci uznesenia vlády SR č. 50/2019 rezorty do 15. 09. 2019 predložiť na rokovanie vlády SR návrhy na odstránenia goldplatingu zo svojich právnych predpisov a informovať ministra hospodárstva. V súčasnosti nevieme presne povedať koľko prípadov goldplatingu bolo odstránených z dôvodu, že síce príslušná legislatíva bola predložená do schvaľovacieho procesu, ale nebola schválená vládou SR prípadne NR SR.

Ostatné úlohy z tohto cieľa (predovšetkým metodiky k ex ante fáze legislatívneho cyklu) sú v štádiu rozpracovania, avšak z objektívnych dôvodov neboli splnené a termín ich vypracovania bol posunutý na koniec roka 2020 podľa prílohy č. 7 Správy o stave podnikateľského prostredia za rok 2019.

 

3. strategický cieľ: Zavedenie systematického ex post hodnotenia regulácií

V strategickom cieli tri sa v roku 2019 mali plniť tri úlohy (č. 1, 4 a 5), z ktorých dve boli splnené (č. 1 a č. 5) a jedna úloha (č. 4 Zviesť princíp one in – one out do legislatívneho procesu) je aktuálne v štádiu tvorby.

V roku 2019 MH SR vypracovalo metodiku ex post hodnotenia regulácií a v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy spustilo jej pilotné testovanie. Ide o nový proces, ktorého implementácia uzatvorí regulačný cyklus a umožní hospodárne, efektívne a účelne nahliadať na regulácie a navrhovať riešenia na základe vyhodnotených dát.

 

4. strategický cieľ: Implementovať inovatívne prístupy tvorby regulácií

5. strategický cieľ: Vytvoriť podmienky pre zapojenie ďalších subjektov do aktivít lepšej regulácie

Ostávajúce dva strategické ciele majú termín plnenia v rokoch 2020 a 2021. Termíny plnenia úloh z uvedených 2 strategických cieľov boli z dôvodu časového posunu vypracovania niektorých metodík presunuté do konca roka 2021.  

 

Podrobnejšie plnenie jednotlivých úloh akčného plánu RIA 2020 od jej schválenia, ako aj návrh na zmenu termínu pri vybraných úlohách je uvedený́ v prílohe č. 7 Správy o stave podnikateľského prostredia za rok 2019.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk