Antibyrokratický balíček 3

aktualizácia: 18.01.2024

Dňa 4. júla 2022 predstavil rezort hospodárstva ďalší, v poradí tretí antibyrokratický balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a znižovanie existujúcej záťaže podnikania.

Z celkového množstva 675 doručených podnetov sa predloženým materiálom iniciuje splnenie 199 opatrení. Z toho 9 bolo premietnutých do paragrafového znenia návrhu zákona a ďalších 190 sa MH SR podarilo presadiť prostredníctvom pripomienok uplatnených v procese medzirezortného pripomienkového konania alebo dohodou na plnení vlastnou legislatívou vecne príslušného gestora.

Na opatreniach sa podieľalo a spolupracovalo 11 ministerstiev a 6 ostaných ústredných orgánov štátnej správy. Predpokladaná úspora opatrení, ktoré budú splnené prijatím návrhu zákona, je vo výške cca 700 000 €. Predbežnou kvantifikáciou vplyvov už splnených opatrení sa vyčíslila ich úspora na podnikateľské prostredie vo výške cca 13,5 mil. €. Vzhľadom na to, že časť opatrení sa nachádza v procese plnenia, sa do budúcna očakáva nárast úspory nákladov podnikateľských subjektov.

K 01.10.2023 evidujeme splnených 128 opatrení z celkového počtu 199. Konkrétne opatrenia a štatistiky sú zverejnené na webovej stránke Balíček 3.

Linky na materiály:

Rokovanie vlády SR: uznesením vlády č. 17/2024 zo dňa 10. januára 2024 bolo schválené uznesenie k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk