Antibyrokratické balíčky opatrení (2017-2019)

 

aktualizácia: jún 2020
 
 
 
Ministerstvo hospodárstva SR v rokoch 2017 až 2019 vypracovalo 3 tzv. antibyrokratické balíčky opatrení, ktoré obsahujú celkovo 93 opatrení. Ich cieľom je nielen odbúravanie byrokracie v reguláciách a uľahčovanie podnikania v rôznych oblastiach hospodárstva, ale aj snaha o zlepšovanie umiestnenia SR v medzinárodných rebríčkoch hodnotenia kvality podnikateľského prostredia.
 
V rámci balíčkov boli schválené i návrhy analýz (úlohy v časti "C" uznesení vlády SR), ktoré sú podpornými analytickými opatreniami a nezahŕňajú sa do odpočtu plnenia opatrení jednotlivých balíčkov.
 

Stručné údaje o jednotlivých balíčkoch, vrátane dátumu ich schválenia vládou SR, čísla uznesenia ako i počtu prijatých opatrení a analýz sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

 

antibyrokratický balíček dátum schválenia vládou SR č. uznesenia vlády SR počet opatrení počet analýz
I. 28.6.2017 327/2017  34 1
II. 16.5.2018 228/2018  23 5
III. 6.2.2019 51/2019  36 1

 

 

Odpočet plnenia opatrení k 31.12.2019

Celkovo bolo z balíčkov I. až III. splnených už 65 opatrení; z toho len za rok 2019 bolo splnených 34 opatrení.

Úspory, ktoré splnené opatrenia podnikateľom prinesú, nie je vždy možné vopred kvantifikovať. Rezorty vo svojich odpočtoch plnenia uviedli, že implementácia jednotlivých opatrení v prostredí si vyžaduje dlhší časový úsek (4 – 5 rokov), zároveň legislatívne zmeny sú často účinné až po uplynutí určitého času od "splnenia" opatrenia. Reálny prínos väčšiny opatrení bude viditeľný a merateľný až na základe ex post hodnotenia opatrení po uplynutí implementačnej lehoty.

Úplný odpočet plnenia opatrení I. až III. antibyrokratického balíčka opatrení je súčasťou Správy o stave podnikateľského prostredia v SR za rok 2019, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 352/2020 dňa 4. júna 2020.

(Príloha č. 6: Vyhodnotenie plnenia opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku k 31. 12. 2019).

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk