Usmernenia

Usmernenie MH SR k dobrovoľnému podávaniu žiadosti o preverenie zahraničnej investície 

Usmernenie sa aplikuje na tie zahraničné investície, ktoré nie sú kritickými zahraničnými investíciami podľa zákona č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o preverovaní zahraničných investícií“) v spojitosti s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 61/2023 Z. z. ktorým sa ustanovujú kritické zahraničné  investície (ďalej len „nariadenie vlády č. 61/2023 Z. z.“).

Cieľom je podporiť informovanosť zahraničných investorov zvažujúcich dobrovoľné podanie žiadosti o preverenie zahraničnej investície podľa § 11 ods. 2 zákona o preverovaní zahraničných investícií v prípadoch, kedy zahraniční investori nie sú povinní požiadať o preverenie zahraničnej investície, avšak MH SR z dôvodu oprávnenia začať preverovanie ex officio v budúcnosti takéto dobrovoľné podanie žiadosti o preverenie zahraničnej investície odporúča. 

MH SR zahraničným investorom odporúča podať žiadosť o preverenie zahraničnej investície v prípadoch ak:

  1. Cieľová osoba je dodávateľom tovaru, výrobkov a/alebo služieb  štátu, prevádzkovateľovi prvku kritickej infraštruktúry, subjektu hospodárskej mobilzácie alebo prevádzkovateľovi základnej služby, a to najmä ak predmet dodávky je určitým spôsobom unikátny, ťažko nahraditeľný alternatívnym tovarom, výrobkom a/alebo službou, resp. na trhu EÚ je obmedzený počet alternatívnych dodávateľov.

  2. Cieľová osoba finančne, personálne alebo iným spôsobom podporuje výskum, vývoj alebo inovácie na základe zmluvy uzatvorenej s vysokými školami a/alebo Slovenskou akadémiou vied, a to najmä ak ide o výskum, vývoj a inovácie v oblasti energetiky (vrátane obnoviteľných zdrojov energie), polovodičov, umelej inteligencie (najmä ak súvisí s biometriou a tzv. data mining) a biotechnológií.

  3. Cieľová osoba sa podieľa na projekte a/alebo programe v záujme Únie podľa prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie v platnom znení.

  4. Zahraničná investícia je preverovaná inou krajinou (najmä členskými štátmi EÚ) a jej uskutočnením má prísť aj k nepriamemu nadobudnutiu slovenskej cieľovej osoby, ktorá má postavenie podľa 1. až 3. bodu tohto usmernenia.

  5. Zahraničný investor si nie je istý, či jeho investícia je kritickou zahraničnou investíciou podľa nariadenia vlády č. 61/2023 Z. z., a z určitých dôvodov, najmä vzhľadom na rozsah poskytnutých informácií, nevie s uvedeným poradiť ani MH SR (v rámci neformálnych konzultácií prostredníctvom fdiscreening@mhsr.sk).

Zahraničný investor môže dobrovoľne požiadať o preverenie zahraničnej investície aj z dôvodu záujmu o potvrdenie svojej kredibility a kredibility svojich investičných plánov v prípade konkrétnej zahraničnej investície prostredníctvom potvrdenia MH SR o tom, že jeho investícia nepredstavuje riziko pre bezpečnosť a verejný poriadok, resp. prostredníctvom rozhodnutia o povolení zahraničnej investície.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk