Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

 

 

P. č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Účinnosť

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

249/2022

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-619

1.1.2023

 

280 110 €

2

293/2008

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 293/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu odbornej prípravy, obsahu skúšky, zložení skúšobnej komisie a o osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/158

15.5.2022

-   €

6 723 €

3

154/2023

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach zabíjania zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom v mieste držby zvieraťa a na farmárskom bitúnku

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/243

1.9.2022

1 417 452 €

-   €

4

282/2020

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/500

1.1.2023

497 €

164 €

5

18/2012

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z .......... 2023, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/115

1.7.2023

10 354 464 €

64 511 €

6

20/2012

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z .......... 2023, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/122

1.7.2023

11 439 648 €

234 258 €

7

17/2012

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z .......... 2023, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/135

1.7.2023

889 248

219 711

8

172/2018

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení vyhlášky č. 113/2019 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/88

1.3.2023

500 000

6 822

9

17/2012

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z .......... 2023, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/555

1.7.2024

-

889 248

10

18/2012

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z .......... 2023, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/556

1.7.2024

-

10 354 464

11

20/2012

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z .......... 2023, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/558

1.7.2024

 

11 439 648

 

_______________________________________________________________________________________________

1.  Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF, 585 kb)

2.  Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF, 842 kb)

3.  Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF, 888 kb)

4.  Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF, 666 kb)

5.  Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF, 687 kb)

6.  Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF, 695 kb)

7.  Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF, 685 kb)

8.  Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF, 643 kb)

9.  Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF, 669 kb)

10.  Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF, 673 kb)

11.  Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF, 665 kb)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk