Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

 

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Účinnosť

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

312/2022

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-402

15.8.2022

6 452 326 €

16 268 903 €

2

450/2022

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-480

1.1.2023

124 800 €

39 978 500 €

3

24/2013

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-

1.10.2022

-   €

18 870 000 €

4

107/2023

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2023-79

1.1.2024

79 200 €

0 €

5

208/2023

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú
pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového
poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných
podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/60

1.4.2023

225 341 €

-

6

207/2023

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú
pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/49

1.4.2023

6 710 000 €

16 872 491 €

  _________________________________________________________________________________________________

1. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (809 kb)

2. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (647 kb)

3. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (664 kb)

4. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (890 kb)

5. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (824 kb)

6. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (764 kb)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk