Ministerstvo dopravy a výstavby SR

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

 

228/2020

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 375/2020 Z.z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/555

 

 

2

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o interoperabilite autorádií a koncových zariadení určených na príjem digitálneho televízneho signálu

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/671

 

 

3

 

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/53

100 €

 

4

338/2000

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu, Jozefa Lukáča, Evy Hudecovej a Miroslava Žiaka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1062)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/451

 

 

5

 

Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/505

6 366 €

3 425 €

6

410/2014

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2020 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/653

 

 

7

228/2020

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/720

 

 

8

 

Zákon o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/816

 

 

9

350/2010

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/839

51 115 €

29 939 822 €

10

513/2009

Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/838

380 533 €

1 777 620 €

11

50/1976

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jozefa LUKÁČA a Petry HAJŠELOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1233).

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/869

 

 

12

452/2021

Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/46

 

 

13

669/2007

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1398)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/89

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk