Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

 

Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/264

 

 

2

343/2015

Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/51

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk