Ministerstvo životného prostredia SR

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

15/2015

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/364

55 €

 

2

373/2015

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/777

 

 

3

269/2010

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/796

18 778 €

3 750 €

4

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Devínska Kobyla

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/670

 

 

5

371/2015

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/765

 

 

6

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/791

32 276 €

259 424 €

7

364/2004

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra ŠÍBLA, Tomáša ŠUDÍKA, Márie ŠOFRANKO a Jána SZŐLLŐSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ČPT 1257)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/831

 

 

8

 

Zákon o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (klimatický zákon)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/29

 

 

9

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody, vody v technologickom procese a podrobnosti na vykonanie manažmentu rizík pre vodárenský zdroj a úpravňu vody

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/109

 

 

10

24/2006

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/45

 

 

11

364/2004

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/121

0 €

2 237 €

12

329/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/124

1 013 €

68 996 €

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk