Národná banka Slovenska

 

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2023 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/363

 

23 €

2

 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z .... 2023 ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/407

 

 

3

 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 8/2021 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/503

 

 

4

 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 7/2021 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/506

 

 

5

 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2023 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí, pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí, poskytovateľmi platobných služieb v obmedzenom rozsahu a bankami

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/544

14 868 €

29 736 €

6

 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2023 o registri bankových úverov a záruk

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/569

242 991 €

506 392 €

7

 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2024, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 č. 11/2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhom

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/81

7 200 €

200 €

8

 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z .... 2024 o predkladaní výkazov dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely vykonávania dohľadu

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/90

2 826 €

5 840 €

9

 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2024 o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/98

0,00 €

716,00 €

10

 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2024 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/99

0,00 €

837,00 €

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk