Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

469/2003

Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1048)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/394

 

 

2

 

Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/389

 

8 555 €

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk