Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

 

Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z.../2022, ktorým sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/333

 

 

2

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o podrobnostiach týkajúcich sa zmeny podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/47

10 261 328 €

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk