Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

24/2013

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/278

-

18 870 000 €

2

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/402

9 020 204 €

16 268 903 €

3

153/2013

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/480

124 800 €

39 978 500 €

4

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/710

 

 

5

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti plánu rozvoja distribučnej sústavy

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/778

 

 

6

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/49

 

 

7

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/60

 

 

8

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/79

79 200 €

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk