Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti plánu rozvoja distribučnej sústavy

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/778

 

 

2

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/292

 

 

 

3

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti v oblasti tokov jalového elektrického výkonu a jeho kompenzácie

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/574

 

8 787 500 €

4

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/599

14 677 €

58 275 €

5

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú podmienky pripojenia a postup prevádzkovateľa sústavy pri pripojení elektroenergetických zariadení a odberných elektrických zariadení do sústavy

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/608

11 559 €

19 255 €

6

323/2022

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/626

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk