Opatrenie 1in2out

aktualizované: 1. 10. 2023                                                              

         Logo 1IN2OUT               

 

Dňa 1. 6. 2021 vstúpila do platnosti aktualizovaná Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej "aktualizovaná jednotná metodika"), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 234/2021 zo dňa 5. 5. 2021.

Aktualizáciou jednotnej metodiky boli v Slovenskej republike zavedené princípy one-in-one out, resp. one-in-two-out (1in1out, resp. 1in2out). Ide o nástroj lepšej regulácie, ktorý je plnením záväzku predovšetkým z Komponentu č. 14 Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom potreba jeho zavedenia bola identifikovaná už v Stratégii lepšej regulácie - RIA 2020 a v Programovom vyhlásení vlády SR (2021 - 2024). Pre účely jednotnej metodiky boli uvedené princípy nazvané ako mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov. Tento mechanizmus je ustanovený v bode 6. aktualizovanej jednotnej metodiky (bližšie informácie nájdete na nasledovnom odkaze).

V zmysle bodu 6.10 aktualizovanej jednotnej metodiky je za účelom vedenia evidencie zavedených a odstránených regulácií zriadený tzv. virtuálny účet regulácií osobitne pre každého predkladateľa podľa bodu 1.1 jednotnej metodiky.

Správcom virtuálnych účtov je MH SR, ktoré ich bude viesť a na mesačnej báze aktualizovať a uverejňovať na svojom webovom sídle. Virtuálne účty obsahujú údaje zaslané predkladateľmi podľa bodov 6.7 a 6.8 aktualizovanej jednotnej metodiky.

  

 

Súhrnná správa o uplatňovaní mechanizmu znižovania byrokacie a nákladov za rok 2021 a 2022 (PDF, 1,47 mb)

 

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov - konsolidované znenie účinné od 1.10.2023 (PDF, 770 kB)

Aktuálne dokumenty Jednotnej metodiky

 

Vzory vyplnenia analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a kalkulačky nákladov

MF SR: Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (834 kb)

MF SR: Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia (XLSX) (200 kb)

NBS: Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (176 kb)

NBS: Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia (XLSX) (200 kb)

Kontakt:

1in2out@mhsr.sk

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk