14. 07. 2023

MH SR vyhlásilo verejnú súťaž na návrh loga a dizajn manuálu pre slovenský pavilón na svetovú výstavu Expo 2025 Osaka

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo 10. júla 2023 verejnú súťaž na návrh oficiálneho loga a dizajn manuálu pre slovenský pavilón na svetovú výstavu Expo 2025 Osaka. Súťaž je určená pre študentov všetkých ročníkov vysokých a stredných umeleckých škôl na Slovensku, ktorých motivuje k tvorivosti, súťaživosti a zapojeniu sa do medzinárodnej spolupráce. Víťazný grafický návrh získa finančnú odmenu vo výške 1 000 eur a odovzdá ju generálna komisárka Expo 2025 Osaka. Logo má zvýrazniť tému výstavy Vytváranie budúcej spoločnosti pre naše životy, ktorá podnecuje k úvahám ako žiť a maximalizovať ľudský potenciál. Má ho charakterizovať komunikatívnosť, zrozumiteľnosť a aplikovateľnosť a tiež má vystihnúť špecifický charakter, kultúru, tradície a hodnoty Slovenska. Uzávierka na predkladanie návrhov je 22. september 2023. Odborná a nezávislá 5-členná porota návrhy vyhodnotí do 30. septembra 2023. Odovzdanie cien a diplomov prebehne v októbri 2023.

Čítať viac
14. 07. 2023

Tretie zasadnutie Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi MH SR a MH Severného Macedónska v Skopje

Spolupráca a výmena skúsenosti z oblasti investícií, energetiky, obchodu, priemyslu, pôdohospodárstvo, cestovného ruchu ale aj dopravy a životného prostredia boli témami v poradí tretej Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Ministerstvom hospodárstva (MH) SR a MH Severného Macedónska (MK), ktoré sa konalo v Skopje v dňoch 12. – 13. júla 2023. Rokovania v tomto formáte, ktorému za slovenskú stranu predsedal štátny tajomník MH SR Peter Švec sa uskutočnilo po päťročnej prestávke po tom, čo v septembri 2022 Severné Macedónsko oficiálne navštívila prezidentka republiky Zuzana Čaputová v sprievode podnikateľov a zástupcov vedy a výskumu a tiež mimovládneho sektora. V máji tohto roku pricestoval na Slovensko predseda vlády Severomacedónskej republiky Dimitar Kovačevski. Za Severné Macedónsko viedol rokovania zmiešanej komisie námestník rezortu hospodárstva MK Zoran Manevski. Zasadnutie prebehlo formou rokovaní viacerých expertných pracovných skupín a zavŕšilo ho plenárne zasadnutie s účasťou štátnych tajomníkov. Na záver bol prijatý spoločný protokol zo závermi zasadnutia. Ostatný raz Zmiešaná komisia rokovala v Bratislave v októbri 2018.

Čítať viac
12. 07. 2023

Vláda SR prijala nariadenie o platbách za vyťažené nerasty, ktoré zjednotí dve legislatívne normy a pre štát zaistí viac zdrojov z poplatkov za vyťažené zlato a striebro

Na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR vláda SR na svojom rokovaní 12. júla schválila nariadenie, ktoré odstráni doterajšie nejednoznačnosti výkladu dvoch noriem platných v SR: nariadenia vlády SR č. 50/2022 Z. z. a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastov (banský zákon) v znení neskorších predpisov. Vďaka tomu sa spresní označenie konkrétnych druhov nerastov – kovov zlata a striebra a odstránia sa rozpory pri výklade pojmov, s čím boli spojené pochybnosti pri sadzbách za vydobyté nerasty. Základným kritériom pri rozdelení vyhradených nerastov, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, bude to, či sa z nich dajú priemyselne vyrobiť kovy zlato a striebro. Súčasne sa tak i navýšia zdroje v Environmentálnom fonde na uskutočňovanie štátnej podpory.

Čítať viac
12. 07. 2023

Štátny tajomník MH SR Branislav Sušila sa zúčastnil na neformálnej Rade ministrov energetiky a životného prostredia v španielskom Valladolide

V španielskom Valladolide sa v rámci aktuálneho polročného predsedníctva Španielska v Rade EÚ (ES PRES) konalo 10. – 12. júla 2023 neformálne zasadnutie Rady ministrov energetiky a životného prostredia, kde Slovensko zastupoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Branislav Sušila. Hlavným cieľom zasadnutia boli rokovania o urýchlení ekologického prechodu v Európe. Predmetom spoločnej diskusie boli preto najmä očakávania v súvislosti s 28. zasadnutím Konferencie OSN o zmene klímy (COP 28), strategická autonómiu EÚ a posilňovanie hodnotových reťazcov a bezpečnosti dodávok.

Čítať viac
11. 07. 2023

Zistenia vnútorných auditov v súvislosti so svetovou výstavou EXPO 2020 Dubaj

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vykonalo v súvislosti s realizáciou účasti Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2020 Dubaj dva interné audity. Hlavným cieľom auditov bolo overiť a hodnotiť dodržiavanie osobitných predpisov, uzatvorených zmlúv a rozhodnutí vydaných na základe osobitných či vnútorných predpisov pri finančnom riadení a iných činnostiach súvisiacich s plnením úloh týkajúcich sa zabezpečenia účasti SR na medzinárodnej výstave EXPO 2020 Dubaj. Výsledky vnútorného auditu boli postúpené na ďalšie konanie Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Bratislave, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR a Úradu pre verejné obstarávanie.

Čítať viac
07. 07. 2023

Vláda SR schválila osvedčenie o významnej investícii pre nemeckú spoločnosť Winkelmann a jej projekt v Priemyselnom parku v Rimavskej Sobote

Na návrh ministra hospodárstva SR vláda vo štvrtok 6. júla 2023 odsúhlasila vydanie osvedčenia o významnej investícii pre investičný projekt „Winkelmann Building + Industry výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote“. Vďaka vydanému osvedčeniu dôjde k urýchleniu procesov spojených s výstavbou daného investičného projektu. V rámci projektu spoločnosť Winkelmann zriadi novú prevádzkareň zameranú na výrobu zásobníkov vody pre technologické systémy vykurovania a zásobovania teplou vodou. Ročná produkcia by mala dosiahnuť 300 tisíc jednotiek smaltovaných nádrží. Veľká časť zariadení bude založená na štandardoch spojených s Priemyslom 4.0. Investičné náklady projektu prevýšia sumu 110 miliónov eur, v priamej súvislosti s realizáciou projektu vznikne 452 nových pracovných miest.

Čítať viac
03. 07. 2023

Otvorili najmodernejšie vývojové R&D centrum na Kysuciach

Náš štátny tajomník Peter Švec prijal pozvanie na návštevu spoločnosti Schaeffler, ktorá otvorila brány svojho nového vývojového a skúšobného centra na Kysuciach. Ide o dvadsiate celosvetové vývojové centrum s investíciou vo výške asi 20 miliónov eur. Odhadovaný počet 500 novovytvorených pracovných miest spoločnosť predpokladá naplniť do roku 2025.

Čítať viac
02. 07. 2023

Odolnosť malých a stredných podnikov bola témou Parížskej schôdzky ministrov OECD

Posilňovanie odolnosti malých a stredných podnikov (MSP) voči budúcim krízam, vytvorenie podmienok pre ich zapojenie do zelenej a digitálnej transformácie ekonomiky, či podpora malých a stredných podnikateľských subjektov v meniacom sa globálnom obchode a investičnom prostredí. Tejto a nadväzujúcim témam sa venovalo stretnutie ministrov v rámci Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj v Paríži v uplynulom týždni s názvom “Zvládanie šokov a prechodov - budúca odolnosť a zásady malého a stredného podnikania”. Slovensko zastupoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec.

Čítať viac
30. 06. 2023

Ministerstvo hospodárstva hostilo posledné stretnutie v rámci programu „Program na zdieľanie vedomostí" (Knowledge Sharing Programme) s kórejskými partnermi

MH SR a SIEA sú od októbra 2022 súčasťou bilaterálneho projektu „Program na zdieľanie vedomostí" (Knowledge Sharing Programme) realizovaného s Južnou Kóreou, konkrétne s Kórejským rozvojovým inštitútom (Korean Development Institute - KDI). Cieľom projektu je porovnávanie politík a príkladov úspešnej praxe v oboch krajinách vo vybraných oblastiach. Témou spolupráce pre ročník 2022/2023 je posilnenie výkonnosti pri nástrojoch podpory pre rozvoj a nasadenie prvkov Priemyslu 4.0 v prostredí malých a stredných podnikov (Performance enhancement of support tools for the development and deployment of Industry 4.0 elements in the SME environment) na účel vytvorenia alebo úpravy podporných nástrojov a zjednodušenia ich implementácie v slovenských podmienkach.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk