Možnosti financovania prípravných projektov

  • Mechanizmus ELENA

Obce a mestá, ktoré pripravujú investičné projekty v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie, môžu využívať grant z prostriedkov ELENA na prípravu týchto projektov. ELENA financuje náklady týkajúce sa technickej podpory pre prípravu veľkých investičných programov v regiónoch a mestách, ktoré sú oprávnené pre financovanie Európskou investičnou bankou (vrátane nákladov spojených s prípravou tendrov, štúdie realizovateľnosti, prieskumu trhu, investičných plánov, energetických auditov atď). Program ELENA (European Local ENergy Assistance) je financovaný z prostriedkov programu Inteligentná energia Európa II (IEE II). 

Viac informácií možno získať na:

http://www.eib.org/products/technical_assistance/elena/index.htm

 

  • Európsky fond energetickej efektívnosti (EEEF)

Európsky fond energetickej efektívnosti (EEEF) bol založený 1. júla 2011 a vznikol z nevyčerpaných zdrojov v rámci Európskeho programu na oživenie hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky (EEPR).

EEPR bol zameraný na podporu infraštruktúry v energetike, predovšetkým na projekty plynových cezhraničných prepojení, projektov veternej energie na mori, ako aj na podporu projektov zachytávania a ukladania uhlíka. Z celkového rozpočtu 3,98 mld. eur v rámci pôvodného nariadenia č. 663/2009 ES bolo nevyužitých 146 mil. eur (ku dňu 5. októbra 2010). Tieto zvyšné prostriedky sa na základe nariadenia č. 1233/2010 ES, ktoré novelizuje nariadenie č. 633/2009 ES, použijú na založenie nového revolvingového fondu. Tento nový fond bude zameraný na podporu energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie najmä v mestskom prostredí. 

Fond bude mať k dispozícii celkovo 200 mil. eur, pričom 146 mil. eur je presunutých z pôvodného EERP a 75 mil. eur poskytne EIB. V rámci Fondu je vyčlenených 20 mil. eur na technickú podporu (príprava projektovej dokumentácie). Plánuje sa vyčleniť aj 1 mil. eur na vzdelávanie pre verejné orgány, ktoré spravujú štrukturálne fondy. Celkový objem Fondu bude závisieť od toho, či bude možné prilákať ďalších investorov.

Fond bude poskytovať úvery, bankové záruky atď.  Fond bude podporovať investičné projekty v sektore budov, aplikáciu OZE v mestskom prostredí, čistejšiu dopravu, kogeneráciu vrátane mikrogenerácie a ďalšie. Oprávnené subjekty pre žiadanie o podporu sú verejné orgány, alebo súkromné spoločnosti operujúce v mene verejných orgánov, t.j. mestské podniky atď.

Verejné orgány, ktoré sa uchádzajú o podporu musia spĺňať tieto podmienky:

·           politicky sa zaviazali alebo sú v procese politicky sa zaviazať k zmierneniu zmeny klímy vrátane, v prípade potreby, konkrétnych cieľov, napr. týkajúcich sa zvýšenia energetickej účinnosti a/alebo využívania energie z obnoviteľných zdrojov;

·           pracujú na vývoji niekoľkoročných stratégií na zmiernenie zmeny klímy a v prípade potreby dosiahnutie svojich cieľov, alebo sa zúčastňujú na viacročnej stratégii na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni na zmiernenie zmeny klímy;

·           súhlasia s tým, že sú verejne zodpovedné za pokrok v rámci svojich celkových stratégií.

Žiadosti možno podávať aj retrospektívne od 01.01.2011 do 31.03.2014 manažérovi fondu – Deutsche Bank.

Podmienky pre získanie podpory sú:

a)    primeranosť a technická vhodnosť prístupu;

b)    primeranosť a nákladová efektívnosť finančných prostriedkov určených na celú investičnú fázu  činnosti;

c)    zemepisná vyváženosť všetkých projektov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

d)    pripravenosť, definovaná ako dosiahnutie investičného štádia, a vynaloženie podstatných kapitálových výdavkov,  čo možno najskôr;

e)    rozsah, v akom neprístupnosť finančných prostriedkov odďaľuje vykonávanie  činnosti;

f)     rozsah, v akom financovanie z nástroja povzbudí verejné a súkromné financovanie;

g)    kvantifikované sociálno-hospodárske vplyvy;

h)    kvantifikované environmentálne vplyvy.

 

Viac informácií o EEEF:

Kontakt na manažéra EEEF:

Michael Schneider
Tel.: +49(69)910-46448
Email: michael-d.schneider@db.com

  • Mobilizácia miestnych energetických investícií (IEE II)

V rámci programu Inteligentná energia - Európa II je možné sa uchádzať o financovanie technickej asistencie (TA) na prípravu projektovej dokumentácie pre investičné projekty v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie na lokálnej úrovni.

Iniciatíva je zameraná na financovanie menších projektov v rozsahu do 50 mil. eur.

Podmienky:

- minimálna investícia je 6 mil. eur

- minimálny grant vo výške 400 tis. eur

- multiplikačný efekt investície je 15 (t.j. 1 eur grantu má vygenerovať 15 eur investícií)

- termín podania prihlášok je raz ročne, zverejnený na stránke programu IEE II

- oprávnení žiadatelia: mestá, obce, regióny (jednotlivo, alebo združené v geograficky jednotnom celku)

- investičné projekty, ktorých sa podpora týka, by mali byť identifikované v lokálnom pláne trvaloudržatelnej energetiky

Informácie:

- v Pracovnom programe IEE II na aktuálny rok:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/doc/wp2011_en.pdf

- v aktuálnej výzve programu IEE II:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/doc/call_2011_en.pdf

Dňa 29.9.2011 sa  na pôde MH SR uskutočnil seminár s názvom „Možnosti financovania energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie v mestách a obciach”.


Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk