Ex post hodnotenie opatrení vyplývajúcich z nelegislatívnych materiálov

 
 

Dňa 31.3.2023 vstúpil do účinnosti bod 10.10. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej „jednotnej metodiky“), ktorého znenie bolo schválené uznesením vlády SR č. 383/2022 k návrhu zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

 

Znenie bodu 10.10. jednotnej metodiky:

10.10. Ex post hodnotenie opatrení s vplyvom na podnikateľské prostredie vyplývajúcich zo schválených nelegislatívnych materiálov (ďalej len „ex post hodnotenie nelegislatívnych materiálov“), vykoná ich predkladateľ v lehote, ktorú si určil podľa bodu 8. doložky. Ministerstvo hospodárstva zverejňuje na svojom webovom sídle metodické odporúčania k ex post hodnoteniu nelegislatívnych materiálov a poskytuje metodickú podporu.

Na základe bodu 10.10. zverejňujeme metodické odporúčania k ex post hodnoteniu nelegislatívnych materiálov.

 

Jednotná metodika - konsolidované znenie účinné od 31.3.2023 (PDF) (647 kB)

 

Ex post hodnotenie opatrení s vplyvom na podnikateľské prostredie vyplývajúcich z nelegislatívnych materiálov

 

Kto vykonáva?

  • Orgán verejnej moci, ktorý bol predkladateľom príslušného nelegislatívneho materiálu (ďalej len „gestor“)

 

Kedy a akým spôsobom?

  • v lehote, ktorú si gestor stanovil v bode 8. Preskúmanie účelnosti doložky vybraných vplyvov predloženej v ex ante fáze (predbežné pripomienkové konanie „PPK“, alebo pripomienkové konanie „MPK“) tohoto nelegislatívneho materiálu,
  • gestor takéto ex post hodnotenie opatrení s vplyvom na podnikateľské prostredie vyplývajúcich z nelegislatívnych materiálov vykoná „pro domo“, tj. pre vlastnú potrebu,
  • gestor môže toto ex post hodnotenie zaslať Ministerstvu hospodárstva SR na posúdenie správnosti,
  • na vykonanie takéhoto ex post hodnotenia je možné použiť formulár pre ex post hodnotenie opatrení s vplyvom na podnikateľské prostredie vyplývajúcich z nelegislatívnych materiálov.

 

Ktorých materiálov sa týka?

  • materiálov typu koncepcie, stratégie a ich vykonávacích materiálov (napr. akčných plánov),
  • materiálov, ktoré boli predložené do PPK alebo do MPK (ak sa PPK neuskutočňuje) po 30. marci 2023,
  • gestor môže tieto metodické odporúčania využiť aj v prípade nelegislatívnych materiálov s vplyvom na podnikateľské prostredie, ktorých pripomienkové konanie sa začalo pred dňom účinnosti bodu 10.10. jednotnej metodiky (31. marec 2023).

 

MH SR zároveň poskytuje gestorom ex post hodnotenia metodickú podporu.

Vykonanie ex post hodnotenia v súvislosti s bodom 10.10. jednotnej metodiky nemá vplyv na povinnosť gestora právneho predpisu vykonať ex post hodnotenie legislatívnych materiálov podľa bodov 10.3. až 10.8. jednotnej metodiky (regulácií zaradených do Registra regulácií podnikateľského prostredia pre ex post hodnotenie).

Výsledky z ex post hodnotenia podľa bodov 10.3. až 10.8. jednotnej metodiky gestor môže použiť resp. využiť pri ex post hodnotení nelegislatívneho materiálu, ak jeho obsahom sú aj opatrenia, ktoré boli hodnotené z dôvodu ich zaradenia do Registra regulácií podnikateľského prostredia pre ex post hodnotenie.

Rovnako sa môžu použiť výsledky dobrovoľného ex post hodnotenia podľa bodu 10.9. jednotnej metodiky.

 

Materiály na stiahnutie

Metodické odporúčania k ex post hodnoteniu opatrení s vplyvom na podnikateľské prostredie vyplývajúcich zo schválených nelegislatívnych materiálov - úvodné informácie (PDF 607kB)

Formulár pre ex post hodnotenie opatrení s vplyvom na podnikateľské prostredie vyplývajúcich z nelegislatívnych materiálov (DOC 51 kB) (PDF 867 kB)

Metodické pokyny k vypĺňaniu formulára pre ex post hodnotenie opatrení s vplyvom na podnikateľské prostredie vyplývajúcich z nelegislatívnych materiálov (PDF 770 kB)

 

Kontakt, metodická podpora

Kontakt pre gestorov právnych predpisov pri vykonávaní ex post hodnotenia:

expost@mhsr.sk

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk