Ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi

Rezort hospodárstva chce počuť názor podnikateľov: zapojte sa do ex post hodnotenia regulácii v podnikateľskom prostredí

Ministerstvo hospodárstva je gestorom reformy ex post hodnotenia regulácií, do ktorej sú zapojené všetky ministerstvá. Cieľom ex post hodnotenia je posúdiť, ako fungujú zavedené regulácie v praxi a aký prínos a náklady predstavujú pre podnikateľskú sféru. Podnikatelia a ich zastupiteľské organizácie môžu teraz prostredníctvom verejných ex post konzultácií vyjadriť svoje skúsenosti s konkrétnymi reguláciami v praxi. (celé znenie tlačovej správy TU)

 

V rámci ex post hodnotenia je gestor právneho predpisu povinný v zmysle bodu 10.7. jednotnej metodiky vykonať ex post konzultácie s podnikateľskými subjektami.

Ex post konzultácie:

• Povinná súčasť ex post hodnotenia (uskutočnia sa pred vykonaním ex post hodnotenia);
 
• Hlavný účel: získanie informácií o tom, ako funguje hodnotená regulácia v praxi, aké spôsobuje podnikateľom náklady a aké zmeny (resp. alternatívy) podnikatelia navrhujú na zlepšenie dotknutej oblasti podnikateľského prostredia;
 
• Forma: cielené (priame oslovenie konkrétnych subjektov) a zároveň aj verejné (uverejnenie na web stránke) ex post konzultácie. Uskutočnenie ex post konzultácii je možné aj elektronicky, a to prostredníctvom e-mailovej komunikácie;
 
• Doba trvania verejných konzultácií nesmie byť kratšia ako 4 kalendárne týždne;
 
• Uverejnenie: gestor zašle MH SR informáciu o začatí verejných ex post konzultácií na adresu expost@mhsr.sk; MH SR túto informáciu zverejní na svojom webovom sídle a zároveň zašle internetový odkaz gestorovi právneho predpisu.
 
Záväzné metodické postupy a povinné obsahové náležitosti ex post konzultácií sú uvedené v prílohe č. 9a jednotnej metodiky.
 
Spôsob zapojenia podnikateľských subjektov do ex post konzultácií: kontaktovanie zodpovednej osoby uvedenej v oznámení o začatí verejných ex post konzultácií ku konkrétnej regulácii, prípadne vyplnenie a zaslanie dotazníka (ak je dostupný).
 
 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk