24. Analyzovať výšku a frekvenciu platenia preddavkov na daň z príjmov právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov za účelom znižovania administratívnej záťaže

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.22

Zodpovedný

Ministerstvo financií SR

Priorita PVV 2016-2020

Vláda pristúpi ku krokom, ktoré povedú k zníženiu administratívnej záťaže podnikateľov v oblasti daní. Zvýšenie limitu na uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov.

Súčasný stav

Mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný platiť daňovník, ak jeho daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla sumu 16 600 eur. Štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, je povinný platiť daňovník, ak jeho daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla sumu 2 500 eur. Výška preddavkov je viazaná na výšku priznanej dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Dôvod zmeny

Podnikateľské subjekty však v nasledujúcom zdaňovacom období nemusia dosahovať podobné príjmy a platenie vyšších preddavkov im často narúša cash flow.

Termín plnenia

31. 12. 2018

Úloha splnená

MF SR vypracovalo „Analýzu zjednodušenia výpočtu základu dane pre malé a stredné podniky“, obsahom ktorej bola aj analýza výšky a frekvencie platenia preddavkov na daň z príjmov.  Vláda SR vzala na vedomie predmetnú analýzu dňa 9.1.2019.

Prínos

Odstránením platenia preddavkov alebo aspoň ich obmedzením by sa zlepšil cash flow podnikateľov.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk