I. antibyrokratický balíček opatrení

aktualizácia: jún 2020

 

Dňa 28. júna 2017 bol uznesením vlády SR č. 327/2017 schválený materiál "Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia".

Ide o tzv. I. antibyrokratický balíček opatrení. Obsahuje 34 opatrení, ktoré sú zaradené do piatich skupín týkajúcich sa zamestnávania, služieb verejnej správy, zlepšenia konkurencieschopnosti, ako aj daní a podpory podnikania.

Súbor opatrení I. balíčka obsahuje i jednu analýzu (opatrenie č. 5, úloha C.01 uznesenia vlády SR č. 327/2017. Úloha je splnená).

 

I. antibyrokratický balíček opatrení

Názov materiálu: Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

Číslo uznesenia vlády SR: 327/2017

Dátum schválenia: 28. júna 2017

Počet opatrení: 34 (+ 1 analýza)

 

TLAČOVÁ SPRÁVA MH SR z 04.05.2017

 

Odpočet plnenia opatrení z I. balíčka k 31.12.2019

K 31.12.2019 bolo v rámci I. balíčka celkovo splnených 24 opatrení. 2 opatrenia sú v plnení, resp. na žiadosť príslušného rezortu bol presunutý termín plnenia (č. 27, MF SR). Z 8 nesplnených opatrení jedno bolo vyhodnotené ako nerealizovateľné (č. 7, MPSVR SR) a jedno stratilo význam prijatím zákona proti byrokracii (č. 17, UPVII). Ostatných 6 nesplnených opatrení súvisí s návrhom zákona o výstavbe (MDV SR), ktorého prerokovanie vládou SR bolo dňa 15.01.2020 prerušené. 

Úplný odpočet plnenia opatrení I. až III. antibyrokratického balíčka opatrení je súčasťou Správy o stave podnikateľského prostredia v SR za rok 2019, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 352/2020 dňa 4. júna 2020.

(Príloha č. 6: Vyhodnotenie plnenia opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku k 31. 12. 2019).

 

V nasledovnom prehľade opatrení I. antibyrokratického balíčka je ku každému opatreniu uvedený i stav jeho plnenia k 31.12.2019 tak, ako je uvedený v Správe o stave podnikateľského prostredia v SR za rok 2019.

 

(Poznámka: jednotlivé opatrenia sú zoradené v poradí, v akom sú uvedené vo vlastnom materiáli Návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Poradové čísla opatrení sa nemusia zhodovať s číslami úloh v časti "B", resp. "C" uznesenia vlády SR č. 327/2017).

  

I. antibyrokratický balíček opatrení

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk