18. Informovať podnikateľov o dostupných službách verejnej správy na Jednotnom kontaktnom mieste v nadväznosti na reformu verejnej správy ESO so zameraním na malé a stredné podniky

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.9

Zodpovední

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo hospodárstva SR 

Súčasný stav

MV SR informuje o službách pre živnostníkov prostredníctvom svojho webového sídla.[1] Informácie sú pravidelne aktualizované. MV SR pripravuje viaceré reformy verejnej správy v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorých výsledkom by mali byť aj zmeny služieb verejnej správy pre podnikateľov. Navrhované opatrenie súvisí s hodnotením Doing Business v indikátore Začatie podnikania.

Dôvod zmeny

V praxi sa podnikatelia pri vybavovaní jednoduchých úkonov súvisiacich s podnikaním často obracajú na externé služby, ktoré sú pre nich nákladnejšie ako služby verejnej správy.

Termín plnenia

31. 12. 2017

Úloha splnená

MV SR v rámci zlepšenia poskytovania proklientsky orientovaných služieb cez sieť klientskych centier, ktorého sú JKM súčasťou, informuje klientov o službách jednotlivých odborov, teda aj službách, ktoré poskytujú JKM. Od 1. decembra 2017 boli na všetky úrady, ktoré poskytujú služby JKM, zaslané informácie s cieľom zvýšiť informovanosť podnikateľov o dostupných službách verejnej správy na Jednotnom kontaktnom mieste v nadväznosti na reformu verejnej správy ESO so zameraním na malé a stredné podniky.

Prínos

Získanie komplexných informácií a zvýšenie využívania služieb JKM. 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk