1. Predĺženie lehoty na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne z 1 dňa na 8 dní

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.1

Zodpovedný

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Priorita PVV 2016-2020

Vláda bude znižovať administratívnu záťaž spojenú so sociálnym poistením. Bude pokračovať v prijímaní opatrení, ktoré povedú k ďalšiemu zníženiu administratívnej záťaže zamestnancov, zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb a ďalších poistencov, a posilní proklientský prístup týchto inštitúcií.

Súčasný stav

Podľa § 231 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je povinnosťou zamestnávateľa po skončení pracovnoprávneho vzťahu (napr. pracovného pomeru, dohody o vykonaní práce) najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovnoprávneho vzťahu odhlásiť zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia (prostredníctvom formulára Registračný list fyzickej osoby, ktorý sa označí ako odhláška) a predložiť pobočke Sociálnej poisťovne do troch dní od skončenia pracovnoprávneho vzťahu Evidenčný list dôchodkového poistenia.

Dôvod zmeny

Ide o neobvykle krátku lehotu. V praxi sa podnikatelia stretávajú so situáciou, že v prípade ak výpovede zasielajú poštou, sú preberané neskoro a následne sa neskoro vracia informácia o prebratí zásielky, čo znamená nedodržanie zákonnej lehoty jeden deň na odhlásenie. V prípade zmeškania lehoty/porušenia povinnosti hrozí podnikateľom pokuta podľa § 239, ktorú môže Sociálna poisťovňa uložiť až do výšky 16 596,96 eur.

Termín plnenia

31. 12. 2017

Splnené

Úloha bola splnená nadobudnutím účinnosti zákona č. 266/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zmenami vykonanými v § 231 ods. 1 písmo b) prvom bode zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov bola splnená úloha a nadobudla účinnosť 1. januára 2018.

Prínos

Ušetrenie priamych finančných nákladov súvisiacich s udelením pokuty v maximálnej výške 16 596,96 eur na jedného podnikateľa.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk