6. Predĺžiť lehotu na splnenie povinnosti zamestnávateľa predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia z troch na osem dní od skončenia pracovného pomeru

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.4

Zodpovedný

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Priorita PVV 2016-2020

Vláda bude znižovať administratívnu záťaž spojenú so sociálnym poistením.

Súčasný stav

Evidenčný list dôchodkového poistenia má zamestnávateľ povinnosť predložiť Sociálnej poisťovni do troch kalendárnych dní po skončení pracovného pomeru zamestnanca. Evidenčný list dôchodkového poistenia obsahuje aj údaje z výplatnej pásky za posledný mesiac. Tento termín je náročné dodržať, pretože v lehote troch dní od skončenia pracovného pomeru nemusia byť ešte za daný mesiac spracované mzdy. Výplatný termín, do ktorého musia byť mzdy spracované a vyplatené, je oveľa dlhší (do konca nasledujúceho mesiaca).

Dôvod zmeny

Ide o príliš krátky termín na povinnosť voči Sociálnej poisťovni pri ukončení pracovného pomeru ukotvený v § 231 ods. 1 písm. j) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Opatrenie

Predĺžiť lehotu na splnenie povinnosti zamestnávateľa predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia z troch na osem dní od skončenia pracovného pomeru.

Termín plnenia

31. 12. 2017

Úloha splnená

Úloha bola splnená nadobudnutím účinnosti zákona č. 266/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zmenami vykonanými v § 231 ods. 1 písmo j) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov bola splnená úloha a nadobudla účinnosť 1. januára 2018.

Prínos

Ušetrenie priamych finančných nákladov pre jedného podnikateľa súvisiacich s udelením pokuty je v prípade porušenia povinnosti v maximálnej výške 16 596,96 eur. Predĺžením lehoty nedôjde k úspore administratívnych nákladov, ktoré boli pre celé prostredie vyrátané vo výške 3 990 650,09 eur, avšak z hľadiska kvality podnikateľského prostredia a plnenia si povinností podnikateľov voči štátnym inštitúciám ide o ústretový krok. Takéto predĺženie súčasne nespôsobí predĺženie konania o nárok na dôchodok.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk