4. Prehodnotenie zdravotného dohľadu prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich 1. a 2. kategórie prác

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.6

Zodpovedný

Ministerstvo zdravotníctva SR

Priorita PVV 2016-2020

Vláda bude pokračovať v prijímaní komplexných riešení na znižovanie administratívneho zaťaženia pri podnikaní, napríklad prehodnotením pracovnej zdravotnej služby.

Súčasný stav

Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnou od 01. 08. 2014 sa opätovne zaviedla povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby aj pre zamestnancov vykonávajúcich 1. a 2. kategóriu prác (napr. pre ľudí pracujúcich v administratíve).

Dôvod zmeny

Podpora a ochrana zdravia zamestnancov, zamestnávatelia majú povinnosť chrániť zdravie všetkých zamestnancov, potreba vymedzenia povinností pracovných zdravotných služieb pre jednotlivé kategórie prác a jasnejšie zadefinovanie jednotlivých kategórii na základe prvotného hodnotenia rizík na pracovisku.

Termín plnenia

31. 12. 2017

Splnené

Úloha bola splnená novelizáciou zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov prehodnotením zdravotného dohľadu prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby zamestnancov vykonávajúcich 1. a 2. kategóriu prác. Legislatívny návrh riešenia zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby bol predložený na rokovanie vlády dňa 24. júla 2017, ako novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uznesením vlády SR č. 339/2017 bol schválený. Návrh zákona bol prerokovaný na 21. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 908 bol schválený 19. októbra 2017.

Prínos

Dôjde k odbúraniu administratívnych nákladov jedného podnikateľa vo výške 152,60 eur.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk