21. Prehodnotiť administratívne prekážky tvorby a posilňovania vlastných zdrojov v kapitálových obchodných spoločnostiach

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.19

Zodpovední

Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo financií SR

Súčasný stav

Obchodný súd vyžaduje pri zvyšovaní základného imania audit od s. r. o., ktorá povinnosť auditu nemá. Ak chce s. r. o. zvýšiť svoje základné imanie z nerozdeleného zisku spoločnosti, musí mať podľa ustanovení § 144 a § 208 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka účtovnú závierku overenú audítorom, hoci inak by povinnosť auditu nemala. Zároveň je nejasné ustanovenie o „neuplynutí“ viac ako 6  mesiacov. Nerozdelený zisk je súčasťou vlastného imania spoločnosti (bez overovania audítorom), a ako náhle by sa mal presunúť do inej položky vlastného imania - do základného imania, už je povinnosť závierku auditovať. Spoločnosti žiaden majetok ani nepribudne, ani neodbudne, iba sa presunú zdroje z nerozdeleného zisku do základného imania. Ide o účtovnú operáciu.

Dôvod zmeny

Byrokratická a finančná záťaž pre podnikateľov, ktorí si chcú zvýšiť základné imanie, napr. z dôvodu zvýšenia dôveryhodnosti pre obchodných partnerov.

Termín plnenia

31. 12. 2017

Úloha splnená

Úloha bol splnená prijatím zákona č. 264/ 2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2018, konkrétne doplnením § 217a.

Prínos

Zníženie administratívnej záťaže, sprehľadnenie procesu posilňovania vlastných zdrojov v obchodných spoločnostiach.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk