25. Prehodnotiť frekvenciu predkladania prehľadu o preddavkoch na daň z príjmu fyzických osôb a právnických osôb

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.23

Zodpovedný

Ministerstvo financií SR

Súčasný stav

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac je povinný predkladať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane miestne príslušnému správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa prehľad podáva. Prehľad musí zamestnávateľ predložiť daňovému úradu na tlačive určenom MF SR.

Dôvod zmeny

Zníženie administratívnej záťaže.

Termín plnenia

31. 12. 2018

Úloha splnená

MF SR prehodnotilo frekvenciu predkladania prehľadu o preddavkoch na daň z príjmu fyzických a právnických osôb v rámci „Analýzy zjednodušenia výpočtu základu dane pre malé a stredné podniky“. Vláda SR vzala na vedomie predmetnú analýzu  9.1.2019.

Prínos

Zníženie administratívnej záťaže pre zamestnávateľov.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk