32. Prehodnotiť veľkostné kritériá v právnych rámcoch týkajúcich sa podnikateľov, pri ktorých podnikateľovi vznikajú konkrétne povinnosti

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.30

Zodpovedný

Ministerstvo hospodárstva SR

Priorita PVV 2016-2020

V rámci podpory zlepšenia podmienok pre MSP sa bude vláda orientovať najmä na zlepšenie legislatívnych a administratívnych podmienok poskytovaných služieb.

Súčasný stav

MH SR vníma veľký nesúlad v definovaní mikro, malých a stredných podnikov v legislatíve týkajúcej sa podnikania. V súčasnosti je pri každej povinnosti stanovená iná hranica počtu zamestnancov, napr. koncesionárske poplatky platí zamestnávateľ s viac ako 3 zamestnancami, povinné zamestnávanie zdravotne ťažko postihnutých platí pre zamestnávateľa s viac ako 20 zamestnancami, a pod.

Dôvod zmeny

Podľa možností, zjednotiť hranice, pri ktorých zamestnávateľovi vznikajú konkrétne povinnosti pri zamestnávaní ľudí podľa európskej klasifikácie malých a stredných podnikov (<250, <50,)

Termín plnenia

30. 06. 2018

Úloha splnená

MH SR prostredníctvom Slovak Business Agency prehodnotilo veľkostné kritériá v právnych predpisoch týkajúcich sa podnikateľov, pri ktorých vznikajú konkrétne povinnosti a vypracovalo analýzu. Zo záverov analýzy vyplynulo, že optimálnym modelom riešenia nejednotnosti veľkostných kritérií podnikov je modifikácia regulácií tak, aby používané veľkostné kritériá boli upravené v súlade s odporúčaním Komisie. MH SR pri prípave súborov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia vezme predmetnú analýzu do úvahy a navrhne zosúladenie veľkostných kritérií.

Prínos

Zosúladenie povinností a nastavenie jednotného kritéria pre veľkosť podniku vo všetkých povinnostiach.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk