19. Preskúmanie možnosti nahradiť súhlas resp. potvrdenie správcu dane o neexistencii nedoplatkov nad 170 eur

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.18

Zodpovední

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR

Priorita PVV 2016-2020

Vláda vytvorí predpoklady na systematické zlepšovanie postavenia Slovenskej republiky voči krajinám OECD a EÚ v hodnoteniach podnikateľského prostredia, napríklad postavenie SR v Doing Business.

Súčasný stav

Potvrdenie o stave osobného účtu je možné žiadať na FS SR osobne, alebo je možné podať žiadosť elektronickými prostriedkami, ak má poplatník s daňovým úradom podpísanú dohodu podľa daňového poriadku (§ 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní), alebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Potvrdenie o stave osobného účtu, resp. potvrdenie o tom, že príslušná osoba napr. nemá nedoplatky na daniach, podlieha správnemu poplatku podľa položky 143 b/ sadzobníka správnych poplatkov v sume 3 eur a pri žiadosti o potvrdenie o stave osobného účtu podanej elektronicky sa sadzba poplatku znižuje podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch o 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku, t. j. vo výške 1,50 eur.

Dôvod zmeny

Možnosť získať aktuálne informácie o stave účtu daňového subjektu priamo na registrových súdoch, t. j. zníženie počtu dokumentov, ktoré musí podnikateľ predložiť pri úkonoch vykonávaných registrovými súdmi.

Termín plnenia

30. 06. 2018

Úloha splnená

Úloha bola splnená prijatím zákona č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, konkrétne zmenou § 105b ods. 1 a zmenou v prvej vete § 115 ods.7 . Predmetné ustanovenia nadobudli účinnosť 1. septembra 2018.

Prínos

Po prijatí tohto opatrenia by sa SR v rebríčku Doing Business mohla v dôsledku zníženia počtu procedúr o jednu posunúť v rámci indikátora Začatie podnikania až o 10 miest zo 68. na 58. miesto.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk