11. Prijať účinný systém pre stanovenie regulačných zásad funkčného využívania a priestorového usporiadania územia

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.12

Zodpovedný

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Priorita PVV 2016-2020

Vláda vytvorí predpoklady na systematické zlepšovanie postavenia SR voči krajinám OECD a EÚ v hodnoteniach podnikateľského prostredia, napríklad postavenie SR v Doing Business.

Vláda sa zameria aj na celkové znižovanie administratívnej záťaže podnikateľov v stavebníctve.

Medzi ďalšie priority vlády bude patriť zjednodušenie pravidiel a skrátenie stavebného konania, zlepšenie informačného systému o realizovaných stavbách zavedením jednotných formulárov na stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia.

Súčasný stav

Ide o zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Okrem SR a ČR žiadna krajina nemá územné konanie. V ostatných krajinách existujú tzv. regulačné plány. V súčasnosti je stavebné konanie v kompetencii stavebných úradov a v praxi ide o rozhodovanie na úrovni mesta/obce.

Dôvod zmeny

Aplikačná prax, jednotný spôsob tvorby územných plánov, zvýšenie profesionalizácie, zavedenie elektronickej komunikácie a sledovanie procesu stavebného povoľovania od začiatku procesu, zrýchlenie stavebného konania tým, že by sa v územnom konaní doriešilo čo má byť a za akých podmienok, t. j. jasné podmienky zastavania, rýchlejšie plnenie informačných povinností a obmedzenie časovo náročného osobného styku s úradmi.

Termín plnenia

31. 12. 2019

Úloha nesplnená

Pripravuje sa návrh zákona o územnom plánovaní, ktorý bol prerokovaný v poradných orgánoch vlády a bol predložený na rokovanie vlády SR. Prerokovanie materiálu bolo na rokovaní vlády dňa 15.01.2020 prerušené. Návrh zákona stanovuje regulačné zásady funkčného využívania a priestorového usporiadania územia, ktoré budú precizované vo vykonávacom predpise k zákonu.

Prínos

Prijatie súboru opatrení týkajúcich sa stavebníctva má potenciál zlepšiť postavenie SR v hodnotení Doing Business v rámci indikátora Získavanie stavebných povolení predovšetkým prostredníctvom zníženia času trvania celého stavebného procesu, ktorý sa končí vkladom stavby do katastra nehnuteľností, a rovnako aj zvýšením hodnoty Indexu kontroly kvality stavby, ktorý hodnotenie Doing Business takisto sleduje. Implementácia celého súboru opatrení môže zlepšiť postavenie Slovenska v rámci vyššie spomínaného indikátora až o 89 miest, z aktuálneho 103. na 14. miesto. Zrušenie procesu územného rozhodovania v rámci stavebného zákona znamená ušetrenie 150 dní v súčasnosti vykazovaných pri uvedenom indikátore v hodnotení Doing Business.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk