5. Vypracovať analýzu rozšírenia funkcionality Jednotného kontaktného miesta o komunikáciu so Sociálnou poisťovňou pri zamestnávaní prvého zamestnanca

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. C.01

Zodpovední

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne,

Ministerstvo vnútra SR za legislatívno-technické otázky analýzy vo vzťahu k JKM.

Priorita PVV

Vláda vytvorí predpoklady na systematické zlepšovanie postavenia Slovenskej republiky voči krajinám OECD a EÚ v hodnoteniach podnikateľského prostredia, napríklad postavenie SR v Doing Business. 

Vláda bude znižovať administratívnu záťaž spojenú so sociálnym poistením..

Súčasný stav

Z hľadiska hodnotenia Doing Business v indikátore „Začatie podnikania“ je pre SR ako ďalšia procedúra trvajúca jeden deň zahrnutá potreba zaregistrovať firmu ako zamestnávateľa a zaregistrovať zamestnancov v Sociálnej poisťovni do 8 dní po zamestnaní prvého zamestnanca, čo však firma nemôže urobiť, ak oficiálne neexistuje (nutnosť mať IČO, príp. DIČ).

Dôvod zmeny

Zlepšenie postavenia v hodnotení Svetovej banky Doing Business. Cieľom opatrenia je kompletná registrácia firiem (vrátane daní, povinného poistenia, registračného čísla a pod.) na jednom mieste a okamžite a teda umožniť ohlásenie zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni cez JKM. Možnosťou riešenia je napr. podmienečné zaregistrovanie novej firmy ako zamestnávateľa na JKM, pričom reálna registrácia by prebehla až ako posledný krok, kedy by JKM potvrdilo Sociálnej poisťovni, že firma je založená.

Termín plnenia

31. 12. 2017

Úloha splnená

Návrh rozšírenia funkcionality JKM o komunikáciu so Sociálnou poisťovňou pri zamestnávaní prvého zamestnanca je podľa Sociálnej poisťovne zatiaľ právne nevykonateľné, keďže záujemca o podnikanie v čase vybavovania oprávnenia na podnikanie ešte nemá postavenie zamestnávateľa. Využitie takejto funkcionality JKM by bolo možné až v období po nadobudnutí postavenia zamestnávateľa. Zároveň Sociálna poisťovňa vykonala analýzu rozšírenia funkcionality JKM o komunikáciu so Sociálnou poisťovňou pri zamestnávaní prvého zamestnanca.

Prínos

Po prijatí tohto opatrenia by sa SR v rebríčku Doing Business mohla v dôsledku zníženia počtu procedúr o jednu posunúť v rámci indikátora „Začatie podnikania“ až o 10 miest, zo 68. na 58. miesto.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk