8. Vypracovať analýzu zjednodušenia elektronického hlásenia cudzincov prevádzkovateľmi ubytovacích zariadení

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.7

Zodpovední

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo hospodárstva SR

 

Súčasný stav

Zo zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je ubytovateľ povinný podľa §113 písm. b) do knihy ubytovaných uviesť pri cudzincovi aj štátnu príslušnosť a dátum narodenia a podľa § 113 písm. c) zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho policajnému útvaru do piatich dní od ubytovania; doručenie je možné aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

Dôvod zmeny

Napriek možnosti elektronicky hlásiť pobyt cudzincov v SR zo strany prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, tento spôsob využíva iba veľmi malé množstvo podnikateľov. Podľa dostupných informácií cudzincov elektronicky registruje približne 20 zariadení. Podľa podnikateľov ide o komplikovaný a zdĺhavý proces získavania potrebných dokumentov pre vypĺňanie hlásení. Z aplikačnej praxe sa pri elektronickom hlásení vyžaduje aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom a kvalifikovaným elektronickým podpisom. Vyžaduje sa tiež papierová registrácia, výpis z obchodného alebo živnostenského registra a občiansky preukaz s kvalifikovaným elektronickým podpisom. Dokumentácia o cudzincovi sa vedie aj v papierovej forme, čo predstavuje náklady podnikateľa spojené s archiváciou.

Termín plnenia

30. 06. 2018

Úloha splnená

Úrad hraničnej a cudzineckej polície PPZ (ďalej len „ÚHCP P PZ“) vypracoval analýzu zjednodušenia elektronického hlásenia cudzincov prevádzkovateľmi ubytovacích zariadení a registráciu cudzincov pri pobyte v SR s návrhom alternatív zjednodušenia hlásenia, ktorú predložil listom ministerky vnútra SR (KM-OPVA-2018/005459 zo 4. júla 2018) ministrovi hospodárstva SR.

Prínos

Administratívne náklady na jedného podnikateľa pri predložení dokladu/dokumentu papierovo v mesačnom intervale sú 52 eur. Úspora pri predložení dokladu/dokumentu elektronicky za inak nezmenených podmienok je 21 eur.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk