22. Vypracovať analýzu zjednodušenia výpočtu základu dane pre malé a stredné podniky

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.20

Zodpovedný

Ministerstvo financií SR

Súčasný stav

Vychádza zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý je často novelizovaný. Obsahuje 20 odpočítateľných  a 16 pripočítateľných položiek. MF SR pripravuje analýzu zameranú na zohľadnenie osobitostí pri výpočte základu dane a dane pre MSP. Vzhľadom na komplexnosť problematiky ide o strednodobý projekt. Ide o zásadnú analýzu, na ktorú je potrebný dlhší čas.

Dôvod zmeny

Súčasný výpočet základu dane je príliš komplikovaný z dôvodu mnohých odpočítateľných a pripočítateľných položiek.

Termín plnenia

31. 12. 2018

Úloha splnená

MF SR vypracovalo „Analýzu zjednodušenia výpočtu základu dane pre malé a stredné podniky“, ktorú predložilo na rokovanie vlády SR v stanovenom termíne.Vláda SR vzala na vedomie predmetnú analýzu dňa 9.1.2019.

Prínos

Zjednodušenie výpočtu základu dane a zníženie administratívnej záťaže pri jeho výpočte.

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk