23. Vypracovať analýzu zvýšenia limitov na daňovú odpočítateľnosť straty pre malých a stredných podnikateľov

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.21

Zodpovedný

Ministerstvo financií SR

Súčasný stav

Do roku 2013 si podnikatelia mohli odpočítať daňovú stratu v prvom roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom strata vznikla. A túto stratu zo stratového roku bolo možné odpočítať až počas siedmich nasledujúcich rokov. Od roku 2014 je možné daňovú stratu odpočítavať počas najviac štyroch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Zároveň sa môže uplatňovať počas týchto štyroch rokov v rovnomernej výške, t. j. maximálne vo výške 1/4 ročne.

MF SR pripravuje analýzu zameranú na zohľadnenie osobitostí pri výpočte základu dane a dane pre MSP.  Vzhľadom na komplexnosť problematiky ide o strednodobý projekt. Ide o zásadnú analýzu, na ktorú je potrebný dlhší čas.

Dôvod zmeny

Podnikanie je dlhodobý proces. Podnikateľské subjekty často  dosahujú pozitívne hospodárske výsledky až po niekoľkých rokoch, avšak kumulovanú stratu zo svojho niekoľkoročného úsilia si môžu odpočítať len v malej miere. Väčšina krajín EÚ nemá časovo obmedzenú odpočítateľnosť straty a sedem krajín nemá žiadne limity na výšku odpočítateľnosti straty.

Termín plnenia

31. 12. 2018

Úloha splnená

MF  SR vypracovalo „Analýzu zjednodušenia výpočtu základu dane pre malé a stredné podniky“, ktorej obsahom bola aj analýza zvýšenia limitov na daňovú odpočítateľnosť straty pre malých a stredných podnikateľov. Vláda SR vzala na vedomie predmetnú analýzu dňa 9.1.2019

Prínos

Odpočítavanie reálne dosiahnutej straty bez obmedzení pomôže začínajúcim podnikateľom, ale aj tým, ktorí zaznamenali menej úspešné hospodárske výsledky v niektorých rokoch, výraznejšie akcelerovať svoje podnikanie.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk