33. Vypracovať nový zákon o investičnej pomoci

 

Uznesenie vlády SR č. 327/2017, úloha č. B.31

Zodpovedný

Ministerstvo hospodárstva SR

Súčasný stav

Právnym základom pre poskytovanie investičnej pomoci v SR je zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. NR SR sa na predmetnom zákone uzniesla v roku 2007.

Dôvod zmeny

Za 10 rokov platnosti zákona sa potreby SR, ako aj investorov zásadne zmenili, pričom doterajších 11 noviel nedokázalo uvedené zmeny plne reflektovať. Taktiež aplikačná prax poukázala na niekoľko nedostatkov súčasného zákona, čo bolo potvrdené aj na pracovných stretnutiach so zástupcami investorov, priemyselných zväzov, poradenských spoločností a štátnej a verejnej správy. Z uvedeného vyplýva potreba novej legislatívy súvisiacej s investičnou pomocou v SR. Jej základom bude nový zákon o investičnej pomoci a súvisiace vykonávacie predpisy.

Termín plnenia

31. 12. 2017

Úloha splnená

Ministerstvo hospodárstva SR listom ministra z 2. novembra 2017 predložilo na Úrad vlády SR dňa 3. novembra 2017 „Návrh zákona o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ so žiadosťou o jeho zaradenie na rokovanie vlády SR. Vláda SR návrh zákona svojím uznesením č. 505 z 8. novembra 2017 schválila. 

Prínos

Znižovanie regionálnych rozdielov v SR, zvyšovanie konkurencieschopnosti a zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja SR, podpora prílevu priamych zahraničných investícií a zároveň podpora expanzie už etablovaných spoločností v SR vrátane podnikov kategórie MSP. Nový zákon bude zameraný na podporu projektov s vyššou pridanou hodnotou vrátane podpory technologických centier v SR. Taktiež dôjde k zníženiu administratívnej záťaže žiadateľov o investičnú pomoc a prijímateľov investičnej pomoci.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk